آموزش ترکیبی اثربخش: یادگیری سیار مکملی برای آموزش ترکیبی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EBRCCONF02_172

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف » آموزش ترکیبی اثربخش: یادگیری سیار مکملی برای آموزش ترکیبی« صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی و مروری بوده و نحوه گردآوری آثار مبتنی بر شیوه کتابخانهای میباشد و داده ها با روش توصیفی و تحلیلی بررسی شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که روشهای سنتی آموزش جوابگوی نیازهای امروز دانشجویان و دانش آموزان با توجه به رشد فناوری و گسترش علم در عرصه های مختلف، نمی باشد. تفاوتهای فردی و موقعیتهای مختلف یادگیری و نیازهای گوناگون با توجه به استعدادهای مختلف، روشهای متفاوت آموزش و زمانهای گوناگونی را میطلبد. ترکیب آموزش های سنتی و الکترونیکی میتواند یک همافزایی از مزایای هر روش ایجاد کرده و یادگیری کاملتر، اثربخش تر و عمیق تر را تضمین کند. در این پژوهش مروری از چندین پژوهش و مدلها و بحثهای ارائه شده آنها که اکثر آنها مقالات مستند و از سایتهای معتبر و از سال ۹۰ به بعد می باشد استفاده شده است . در پژوهش های گوناگون به اثربخشی این نوع از این آموزش صحه گذاشته شده است .به عنوان نتیجهگیری می توان این نکته را خاطر نشان شد که اجرای آموزش الکترونیکی ترکیبی به عنوان مکمل آموزش، اجتناب ناپذیر است و استفاده از مدلهای یادگیری سیار به عمق یادگیری کمک خواهد کرد.

Authors

امید قیامی خضراباد

کارشناسی ارشد، علوم تربیتی، دانشگاه آزاد آموزش و پرورش ناحیه ۲ یزد، مدیر آموزشگاه