تاثیر پیش بارگذاری بتن PRC و نقش عمل آوری در ترمیم و مقاومت خمشی آن

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 250

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIVILISC03_030

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1402

Abstract:

بر اساس تعریف انجمن مهندسین عمران فرانسه، بتن RPC بتنی با پیکره سیمانی و مقاومت فشاری ۱۵۰تا ۲۵۰ مگاپاسکال است. بعلت رفتار بسیار ترد و به منظور شکل پذیر کردن بتن همواره توصیه به استفاده از الیاف در آن می گردد و چون در سنین ابتدایی ساخت بتن، همواره مسایل اجرایی چون باز کردن زودهنگام قالبها و بارگذاری اولیه پیش بینی نشده ممکن است اتفاق بیافتد و تنشهای ایجاد شده باعث ترک خوردگی بتن گردد و مقاومت خمشی نهایی بتن را تحت تاثیر قرار دهد لذا با انجام آزمایش خمشی بر روی نمونه های پیش بارگداری شده اثر تنشهای وارده و چگونگی ترمیم شدگی بتن بررسی گردید. در این تحقیق ابتدا طرح اولیه مخلوط بتن پودری((RPC مورد بررسی قرار گرفت و بهترین طرح مخلوط از بین نمونه هایی با سنگدانه های متفاوت به عنوان طرح مخلوط بتن پودری((RPC انتخاب شد. سپس با توجه به عدم تحقیق در این زمینهو کمبود اطلاعات از ظرفیت خودترمیمی و عملکرد، در سنین ۱۸، ۲۰ و ۲۲ ساعته و ۱، ۳ و ۷ روزه، طی عمل آوری در آب معمولی ۲۰) درجه سانتی گراد) تنشی به میزان حدود ۶۰ درصد مقاومت نمونه بتنی در سن موردنظر، بر آن وارد و به داخل آب معمولی باز گردانده شد و تا سن ۲۸ روز در آن نگهداری گردید. در سن ۲۸ روز، مقاومت خمشی این نمونه ها به همراه نمونه های شاهد اندازه گیری شد. در نهایت، تاثیر عمل آوری و همچنین زمان پیش بارگذاری بر مقاومت خمشی نهایی بتن RPC بدست آمد. نتیجه بدین صورت بود که نمونههای خمشی بتنی با %۶۰ پیش بارگذاری در سنین ۱۸، ۲۰ و ۲۲ ساعته و ۱، ۳ و ۷ روزه، فقط برای پیش بارگذاری ۱ روزه شاهد افزایش ۳ درصدی مقاومت خمشی و برای سایر پیش بارگذاری ها شاهد کاهش مقاومت ۱ تا ۷ درصد بود.

Authors

شاهین آتش بند

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر