بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی استارت آپ ها در کارآفرینی با توجه به متغیرهای نوآوری و یادگیری شبکه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 122

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MLABCONF02_229

تاریخ نمایه سازی: 23 اردیبهشت 1402

Abstract:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی استارت آپ ها در کارآفرینی با توجه به متغیرهای نوآوری و یادگیری شبکه می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی_تحلیلی، به شیوه پیمایشی با رویکرد علی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کارکنان استارت آپهای کارآفرینی در (اعضای تیم) استان زنجان می باشند که نمونه آماری ۱۳۷ نفر است که با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده های اولیه پرسشنامه استاندارد هانگ و همکاران (۲۰۲۲)، می باشد و روایی به شکل صوری و روش تحلیل عاملی با شاخص KMO (۸۵۹/۰) و همچنین پایایی آنها با گزارش ضریب آلفای کرونباخ کل (۹۱۷/۰) مورد تایید قرار گرفت. در تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد، که در تحلیل های توصیفی از نرم افزار spss نسخه ۲۱ و در بخش تحلیل های استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش هم از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل۸/۸ استفاد شد. نتایج پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر نشان می دهند که هوش تجاری بر عملکرد مالی و نوآوری تاثیر معناداری دارد و نوآوری بر عملکرد مالی تاثیر معناداری دارد، همینطور هوش تجاری بر یادگیری شبکه تاثیر معناداری دارد و در نهایت یادگیری شبکه بر نوآوری و عملکرد مالی تاثیر معناداری دارد و در پایان با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

Keywords:

هوش تجاری , عملکرد مالی استارت آپ ها در کارآفرینی , نوآوری , یادگیری شبکه

Authors

جبار احمدی خورشیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی- کسب و کار جدید ، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی, زنجان، ایران

ابوالفضل مقدم

گروه مدیریت بازرگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی, زنجان، ایران