بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تمایل به ادامه تحصیل دانشجویان(مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان تربت حیدریه )

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 108

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PFCONF07_579

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1402

Abstract:

هدف : بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی و تمایل به ادامه تحصیل دانشجویان دانشگاه پیام نور جامعه و روش نمونه گیری : جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان تربت حیدریه در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ میباشد که از میان آنها تعداد ۲۰۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند .روش تحقیق و ابزار تحقیق : روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی با استفاده از پرسشنامه می باشد پرسشنامه های مورد استفاده در این تحقیق عبارت از پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس ، سرمایه فرهنگی بوردیو و تمایل به ادامه تحصیل محقق ساخته می باشدتجزیه و تحلیل اطلاعات :در این تحقیق داده ها به وسیله نرم افزار Spss۲۰ و با استفاده از ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شد .نتایج : نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی و تمایل به ادامه تحصیل دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت حیدریه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .

Keywords:

Authors

مهدی خنده رو

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

مریم صبوحی

کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تربت حیدریه