بررسی عوامل موثر بر ایجاد اعتبار برند با توجه به نقش میانجیگری دلبستگی به برند

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 272

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RMIECONF13_011

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مشارکت فرهنگی پایدار، هویت و شهرت برند بر ایجاد اعتبار برند از طریق نقش میانجی دلبستگی به برند مقصد است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه گردشگران شهر تهران است که طی دوره تحقیق حداقل یکبار ازشهر تهران بازدید کرده اندمی باشد. تحقیق حاضر از بعد هدف، کاربردی بوده و در دسته تحقیقات توصیفی و همبستگی قرار می گیرد. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه بوده که روایی آن به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تایید شد. برای بررسی و آزمون فرضیه ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. با توجه به فرمول کوکران، تعداد افراد ۳۸۴ نفر از طریق نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. درابتدا پرسش هایی برای به دست آوردن اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان مطرح شده است و سپس پرسش های مربوط به تحقیق : مشارکت فرهنگی پایدار،هویت برند مقصد،شهرت برند مقصد،دلبستگی به برند مقصد و اعتبار برند مقصد می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد به طور کلی مقادیر شاخص های کلی برازش مدل اندازه گیری این پژوهش کاملا از وضعیت قابل قبولی برخوردار است و حاکی از بررسی تاثیر مشارکت فرهنگی پایدار، شهرت برند بر ایجاد اعتبار برند از طریق نقش میانجی دلبستگی به برند مقصد در گردشگران شهر تهران می باشد اما هویت برند از طریق دلبستگی برند تاثیر معناداری بر ایجاد اعتبار برند ندارد.

Keywords:

مشارکت فرهنگی پایدار , هویت برند مقصد , شهرت برند مقصد , دلبستگی به برند مقصد و اعتبار برند مقصد

Authors

مهرگان خاتم

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سید مهدی جلالی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز