درنگی بر کاربرد اصالە الحقیقه در روایات و آیات قرآنی مشتمل بر احکام فقهی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 155

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWKHO01_080

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1402

Abstract:

اصاله الحقیقه از مهم ترین اصول لفظی بوده و کاربرد آن درجایی است که معنای حقیقی و مجاز لفظ معلوم، اما مراد متکلم مشخص نباشد؛ در این صورت گفته می شود که اصل بر معنای حقیقی بوده و ارادە معنای مجازی نیازمند دلیل است. نظر به اهمیت استنباط دقیق احکام شرعی، پژوهش حاضر با نگاه مسئله محورانه وبا مراجعه با منابع کتابخانه ای، موارد به کارگیری اصل مزبور را در آیات قرآنی مرتبط با مسائل فقهی مورد بررسی قرار داده است. گفتنی است که گردآوری یک منبع منسجم و جامع که به صورت تحلیلی و استدلالی بحث مذکور را در در رابطه با آیات قرآن کریم مورد بررسی قرار داده و ثمرات احتمالی مترتب بر هر بحث ونظرات فقها را در مورد آن بیان داشته از جمله اهداف این پژوهش بوده است. یافته های پژوهش نیز حاکی از آن است که فقها در جایی که امکان اجرای اصاله الحقیقه در آیات قرآنی وجود داشته است، پس از ذکر معنای حقیقی و مجازی به ذکر دلیل به تبیین نظریه مختار خویش پرداخته اند. برآیند پژوهش حاکی از آن است که در احکام فقهی مستخرج از آیات قرآنی ۵ مورد استعمال حقیقی و ۳ مورد استعمال مجازی به کار رفته اند که پس از تبیین دیدگاه فقها در مورد آنها، نظریه مختار تحت عنوان نتیجه ذکر شده است.

Keywords:

اصول لفظی ۲)اصاله الحقیقه ۳)حقیقت ۴)مجاز

Authors

محمدناجم حصاری

دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

مالک ابراهیمی

دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق دانشگاه آزاد