بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تصمیم گیری مدیران دبیرستان های شهرستان ایذه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 238

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME10_049

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1402

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر سبک های تصمیم گیری مدیران می باشد. جامعه ی آماری اینپژوهش شامل ۷۰ مدیر و ۲۵۰ دبیر در مقطع متوسطه می باشد ، نمونه گیری به روش خوشه ای، یک نمونه آماری شامل۴۵ مدیر و ۴۵ دبیر در نظر گرفته شد پژوهش از نوع توصیفی است. ابزار پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته می باشد.نتایج تحقیق نشان داد بین فرهنگ سازمانی مبتنی بر تداوم رویه و سبک تصمیم گیری استبدادی، بین فرهنگ سازمانیماموریتی با سبک تصمیم گیری مشاوره ای، همچنین بین فرهنگ سازمانی مشارکتی با سبک تصمیم گیری مشارکتیرابطه معنی داری وجود دارد، و بین فرهنگ سازمانی انعطاف پذیری با سبک تصمیم گیری تفویض اختیاری رابطه معنیداری وجود ندارد.

Keywords:

سازمان (organization) , فرهنگ (culture) , فرهنگ سازمانی (organizational culture) , تصمیم گیری (decision making)

Authors

محمود دانیالی ده حوض

گروه حسابداری واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه، ایذه، ایران