بررسی اثربخشی آموزش معنادرمانی گروهی بر اضطراب، عزت نفس و تاب آوری در زنان مبتلا به سرطان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 321
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPHCONF07_374

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1402

Abstract:

امروزه هر چند مردم مدت طولانی تری با بیماری سرطان زندگی می کنند، اما نگرانی ها درباره مشکلات افراد مبتلا به سرطان و خانواده هایشان در حال افزایش است. در این زمینه، نتایج تحقیقات متعدد حاکی از آن است که دسترسی به حمایت های اجتماعی برای افراد مبتلا به سرطان بر سازگاری و مقاومت شان در برابر این بیماری اثر می گذارد. بر این اساس، در تحقیق حاضر با روش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است و با استفاده از ابزار پرسشنامه، که آموزش معنادرمانی گروهی بر اضطراب، عزت نفس و تاب آوری در زنان مبتلا به سرطان گروه آزمایشی مورد نظر اعمال شد. جامعه آماری این تحقیق شامل افراد بیماران زن مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی استان گلستان بوده است که از آن میان تعداد ۳۰ زن از جامعه آماری این پژوهش به عنوان نمونه آماری به شیوه نمونه گیری تصادفی و در دسترس انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از پرسشنامه در نرم افزار SPSS نسخه ی ۲۲، کلیه داده های جمع آوری شده در این مطالعه با استفاده از روشهای آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، کجی و کشیدگی) و استنباطی ( آزمون کلموگروف اسمیرنوف، و آزمون t نمونه ای زوجی (paired-samples t-test)مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که آموزش معنادرمانی گروهی بر کاهش اضطراب، افزایش عزت نفس و تاب آوری در زنان مبتلا به سرطان موثر است. بدین ترتیب، می توان اذعان داشت که، با وجود شرایط سخت جسمانی که افراد مبتلا به سرطان با آن مواجه هستند، می توان با فراهم کردن حمایت های اجتماشی مناسب در جهت تقویت میزان عزت نفس و تاب آوری و کاهش اضطراب در این بیماران گام برداشت و در نهایت، انتظار داشت که توان سازگاری و کنار آمدن با بیماری سرطان در مبتلایان به این بیماری نیز افزایش یابد.

Authors

خاطره اونق

دانشجوی دکتری رشته روانشناسی، دانشگاه لینکلن،کوالالامپور، مالزی

علی اکبر رحمتیان

دکترا از دانشگاه ایالتی فلوریدا، تالاهاسی، ایالات متحده آمریکا