تاثیر تمرینات تناوبی طولانی مدت بر بیان Mafa در بافت پانکراس رت های دیابتی شده توسط تزریق نیکوتین آمید - STZ

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 263

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSPORT07_038

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1402

Abstract:

مقدمه و هدف: شیوع دیابت نوع۲ در طول دو دهه اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در دیابت نوع ۲، پانکراس انسولین تولید می کند که اما مقدار آن ناکافی است و یا بدن نسبت به آن مقاوم ست و توانایی استفاده از آن را ندارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ایر تمرینات تناوبی بر بیان Mafa در بافت پانکراس، گلوکز، انسولین و عملکرد سلول های بتا در رت های دیابتی نوع ۲ انجام گرفت. مواد و روش ها: نمونه آماری را ۱۴ رت نر ویستار ۱۰ هفته ای در دامنه وزن ۱۰ ±۲۲۰ گرم تشکیل می دهند. رت های مورد مطالعه بواسطه تزریق درون صفاقی نیکوتین آمید و STZ دیابتی نوع ۲ شدند به شیوه تصادفی به گروه های تناوبی ۱۲ هفته، ۵ جلسه در هفته، n=۷ و کنترل n=۷ تقسیم شدند. سطوح ناشتایی گلوکز، انسولین، عملکرد سلول های بتا و بیان Mafa در بافت پانکراس دو گروه بعد از آخرین جلسه تمرینی اندازه گیری و توسط آزمونی تی مستقل بین دو گروه مقایسه شدند. نایج: افزایش بیان Mafa متعاقب تمرینات تناوبی از یافته دهای اصلی مطالعه حاضر بود. به عبارتی، ۱۲ هفته تمرین تناوبی به تعداد ۵ جلسه در هفته به افزایش بیان Mafa در بافت پانکراس رت های دیابتی نوع ۲ شد. این بهبود همچنین با افزایش انسولین سرم، عملکرد سلول های بتا و کاهش سطوح گلوکز ناشتا در رت های مورد مطالعه همراه بود. نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه حاضر، افزایش سطوح انسولین سرم و عملکرد سلول های بتا را شاید بتوان به افزایش بیان Mafa در بافت پانکراس در پاسخ به تمرینات تناوبی نسبت داد.

Authors

فاطمه کوهزادی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی واحدسمنان دانشگاه آزاد اسلامی سمنان ایران

محمد رشیدی

گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد سمنان، دانشگاه ازاد اسلامی سمنان ایران