عوامل موثربر رضایت و انگیزه شغلی معلمان و نقش آن در میزان کاربست روش های نوین آموزش و پژوهشی در کلاس درس

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 95

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IMJ-2-3_004

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1402

Abstract:

سرمایه های انسانی مهمترین دارایی یک سازمان بوده و مدیریت اثربخش آن کلید موفقیت سازمان است. اگر سیاست ها و رویه های مربوط به کارکنان سازمان با همدیگر تطابق و سهم قابل ملاحظه ای در دستیابی به اهداف سازمان و برنامه های استراتژیک داشته باشند، دستیابی به موفقیت سازمانی محتمل تر استرضایت شغلی از مواردی است که در دوره حاضرمورد توجه بسیاری از سازمانها و شرکتها قرار گرفته است و وجود این اصل را به عنوان یکی از پایه های موفقیت هر مجموعه ای می داننداین تحقیق درباره عوامل موثربر رضایت و انگیزه شغلی معلمان و نفش آن در میزان کاربست روش های نوین آموزش و پژوهشی در کلاس درس در شهر جم می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضررا کلیه مدیران. معاونان وکارشناسانمدارس شهرستان جم ، در رده های مختلف می باشد وبرای تعیین نمونه از جدول مورگان استفاده می کنیم در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیکهای آماری و نرم افزار spss استفاده می شود این تحقیق از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات بصورت میدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات بصورت پرسشنامه ای می باشد. در این تحقیق ابتدا شاخصها شناسایی شدند و فرضیات تحقیق بر اساس این شاخصها تدوین گردید. ودرنهایت با استفاده از تکنیکهای آماری تمامی فرضیات مطرح شده به اثبات رسیدند

Keywords:

رضایت شغلی , انگیزش شغلی , کاربست روش های نوین آموزش و پژوهشی

Authors

مجتبی معظمی

گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

سعیده رضایی

دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد بینالملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران