بررسی واکنش گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) به کودهای زیستی تحت شرایط تنش شوری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 423

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRRIGATION03_073

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1402

Abstract:

به منظور مطالعه اثر کودهای زیستی بر ویژگیهای رشدی گیاه دارویی اسفرزه در شرایط تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای عامل اول شامل سه سطح شوری آب آبیاری ۰، ۴ و ۸ دسی زیمنس بر متر و عامل دوم شامل سطوح شاهد (عدم مصرف کود)، ازتوباکتر و فسفاته بارور بود. کاربرد کود زیستی ازتوباکتر در شرایط عدم تنش شوری موجب بیشترین افزایش در ارتفاع بوته شد. طول ریشه بیشترین کاهش را در سطح شوری ۸ دسی زیمنس بر متر نشان داد و عکس العمل معنیداری به تیمارهای کود زیستی نشان نداد. وزن تر کل گیاه و وزن تر ریشه به شدت تحت تاثیر اثرات منفی تنش شوری قرار گرفتند و با افزایش میزان شوری آب آبیاری از مقادیر این صفات کاسته شد، در حالی که مصرف کودهای زیستی موجب بهبود این صفات در مقایسه با تیمار شاهد شد. وزن تر اندام هوایی اسفرزه بیشترین افزایش را در نتیجه کاربرد کود ازتوباکتر تحت شرایط عدم تنش شوری نشان داد. در حالی که بیشترن وزن خشک کل گیاه در اثر مصرف کود فسفاته بارور تحت شرایط عدم تنش شوری بدست آمد. محتوای رطوبت گیاه تحت تاثیر تنش شوری افزایش یافت، در حالی که کودهای زیستی اثر معنیداری بر تغییرات این صفت نداشتند. نتایج این آزمایش نشاندهنده اثر مثبت کاربرد کودهای زیستی در بهبود ویژگیهای رشدی گیاه اسفرزه و تخفیف اثرات تنش شوری بر این گیاه است.

Authors

یاسر اسماعیلیان

مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد

محمد آخوندی

مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد