مطالعه مروری بر طراحی فونداسیون ساختمان های بلند مرتبه:مطالعه موردی فونداسیون ساختمان اینچئون کره

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 576

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BGCONF08_123

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1402

Abstract:

مقاله حاضر اصول یک رویکرد برای طراحی حالت حدی سیستم فونداسیون شمع یا رفت (Raft) برای ساختمان های بلند رامورد بررسی قرار میدهد. این مطالعه شامل سه مجموعه تحلیل است. تجزیه و تحلیل پایداری کلی که در آن مقاومت اجزایپی با ضریب کاهش ژئوتکنیکی مناسب کاهش می یابد و ترکیبات بار حالت حد نهایی اعمال می شود. تجزیه و تحلیل قابلیتسرویس، که در آن بهترین برآورد (غیر عاملی) مقادیر مقاومت ها و سفتی پایه استفاده می شود و بارهای حالت حد سرویس دهیاعمال می شود؛ و تجزیه و تحلیل برای به دست آوردن بارهای پی، گشتاورها و برش برای طراحی سازه سیستم پی. اینرویکرد از طریق کاربرد آن در یک ساختمان بلند در کره نشان داده شده است. امید است که نتایج حاصل از این مقاله بتواند زمینهمناسبی را برای طراحی و اجرای فونداسیون سازه های بلند در آینده فراهم آورد.

Authors

سبحان عبدالهی

دانشجوی کارشناسی عمران، دانشگاه ارومیه

سعید قاسمی

دانشجوی کارشناسی عمران، دانشگاه ارومیه

مسعود دانش

دانشجوی کارشناسی عمران، دانشگاه ارومیه