نقش خانواده در پیشرفت و موفقیت دانش آموزان در طول تحصیل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 351

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HSPC12_136

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1402

Abstract:

از آنجایی که عوامل دخیل و موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بسیار زیادند و به عوامل گوناگونی در داخل نظام آموزش و پرورش و عوامل خارج از نظام آموزشی ( عوامل خانوادگی ) تقسیم می شوند. بر آن شدیم تا به بررسی نقش و تاثیر خانواده (مثل میزان سواد، وضعیت اقتصادی، تعامل والدین با معلم و مدرسه ،شغل والدین و میزان همکاری اولیا با مربیان و .....) در پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانش آموزان بپردازیم. روش تحقیق مورد نظر در اینجا روش توصیفی-تبیینی بوده است که سعی شده است به توصیف و تبیین متغیر های پژوهش از دیدگاه های مختلف پرداخته شود. سپس برای گرد آوری اطلاعات مورد نیاز نیز در این تحقیق از روش اسنادی-کتابخانه ای استفاده شده است که در این روش سعی می شود با بررسی اسناد، کتاب، مقاله و... معتبر و انتخاب مطالب مناسب در راستای رسیدن به اهداف پژوهش گام برداشته شود. پس از گرد آوری، توصیف و تبیین مطالب جمع آوری شده با مقایسه و تحلیل مطالب به تدوین قسمت نتیجه گیری پرداخته شده است

Keywords:

خانواده . دانش آموز . پیشرفت. موفقیت

Authors

زینب رضایی چهارراهی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی . آموزگار مدارس ابتدایی اداره آموزش و پرورش استان فارس. سرچهان . ایران

مریم حسین خانی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی . آموزگار مدارس ابتدایی اداره آموزش و پرورش استان فارس. سرچهان . ایران