تاثیر ابعاد نظام آراستگی بر عملکرد کتابخانه های عمومی از دیدگاه کاربران(مطالعه موردی: کتابخانه های عمومی استان فارس)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 238

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IPLA01_036

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1402

Abstract:

هدف: اجرای ابعاد نظام آراستگی (پنج اس) برای رسیدن به هدفهای متعددی از قبیل ایمنی و بهداشت ، بهره وری، صرفه جویی در هزینه ها، کیفیت و پیشگیری از خرابی ها در سازمانها دارای اهمیت و اولویت است ، بنابراین هدف از اجرای پژوهش حاضر، تبیین تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کتابخانه های عمومی استان فارس از دیدگاه کاربران مشخص شده است .روش: روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و ازنظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است . نمونه آماری پژوهش حاضر شامل ۲۰۶ تن از کاربران کتابخانه های عمومی استان فارس در سال ۱۴۰۰ است که هم ا ز خدمات سالن های مطالعه و هم از امانت کتاب استفاده می کردند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، برای این پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد سنجش عملکرد کاندری (۲۰۰۵) شامل (۳۹ پرسش بسته پاسخ تلفیقی در طیف لیکرت) و پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش نظام آراستگی پنج اس (شامل ۲۵ پرسش با مقیاس ترتیبی که به عوامل ساماندهی ، پاکیزهسازی، نظم و ترتیب ، استانداردسازی و انضباط) از دیدگاه کاربران بود. در این پژوهش برای سنجش روایی پرسشنامه ها از روش تحلیل گویه ، ضریب همبستگی بین گویه ها با نمره کل ، استفاده شد که نتایج آن به صورت کمترین و بیشترین ضریب همبستگی گویه ها گزارش شده است . برای محاسبه پایایی تعداد ۳۰ پرسشنامه در بین ۳۰ عضو نمونه آماری، توزیع و سپس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقدار پایایی محاسبه شد؛ مقدار به دست آمده برای پرسشنامه استاندارد سنجش عملکرد ۹۵/۰ و برای پرسشنامه نظام آراستگی پنج اس ۹۸/۰ بود که مقدار قابل قبولی است . دادههای استخراج شده از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار اس.پی . اس.اس تجزیه وتحلیل شد. از آمار توصیفی (شاخص های فراوانی ، درصد و نمودار) برای توصیف متغیرهای پژوهش و از آمار استنباطی (آزمون دوربین واتسون، رگرسیون تک متغیره و چند متغیره) برای بررسی فرضیه های پژوهش بهره گرفته شد.یافته ها: در این پژوهش برای طرح فرضیه ها متغیر عملکرد کتابخانه ها به عنوان متغیر ملاک و متغیر نظام آراستگی در پنج بعد (ساماندهی ، نظم و ترتیب ، پاکیزه سازی، استانداردسازی، انضباط) به عنوان متغیر پیش در نظر گرفته شده است . یافته های به دست آمده از بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون، نشاندهنده آن است که عملکرد کتابخانه ها از طریق متغیر نظام آراستگی پیش بینی می شود و همه فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتند.نتایج : نتایج به دست آمده از پژوهش ، نشاندهنده تاثیرگذاری نظام آراستگی بر عملکرد کتابخانه ها از دیدگاه کاربران است . به طوریکه تمامی ابعاد پنج گانه نظام آراستگی ، در رضایت مندی کاربران از عملکرد کتابخانه های عمومی استان فارس موثر بوده است .در همین راستا، ارائه برنامه هایی به منظور آشنایی مدیران و کارکنان کتابخانه ها با اصول ابعاد نظام آراستگی و آگاهی از مزایای آن در ساماندهی و بهبود شرایط هم در محیط داخلی و هم در محیط خارجی در جهت ارتقای عملکرد کتابخانه ها از پیشنهادهای پژوهش حاضر است .اصالت : اجرای ابعاد نظام آراستگی به عنوان یکی از موثرترین رهیافت های شناخته شده در جهت ارتقای بهرهوری؛ کیفیت خدمات و استفاده بهینه از سرمایه های انسانی ، کاهش زمان انجام کار و درنهایت افزایش رضایت مندی کاربران کتابخانه های عمومی را در پی خواهد داشت .

Authors

مرضیه یاری زنگنه

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران،

زهرا نامور

دانش آموخته دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی