سرمایه اجتماعی و نابرابری در بین شهروندان (مطالعه موردی: شهروندان بالای ۱۵ سال مناطق حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین شهر ساری)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 88

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENVCNF01_010

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1402

Abstract:

پژوهش حاضربا هدف بررسی و ضعیت سرمایه اجتماعی دربین شهروندان حاشیه و غیر حاشیه نشین شهر ساری انجام پذیرفت.این تحقیق از حیث روش پیمایشی ازنوع زمینه یابی و از نظرهدف کاربردی بوده است.جامعه آماری را ۳۱۱۵۴۶ نفر از شهروندان ساروی بالای۱۵ سال تشکیل داده اند. براساس جدول نمونه گیری استانداردکرجسی و مورگان(۱۹۷۰)۳۸۴ نفربه عنوان نمونه انتخاب شده اند.برای دسترسی به نمونه دراین تحقیق ازروش نمونه گیری ناحیه ای خوشه ای استفاده شده است. ابزار گردآوری داده مورد نظر در پژوهش، پرسشنامه سرمایه اجتماعی بوده است.روایی پرسسشنامه ها با کسب نظر کارشناسان حاصل و پایایی حاصل ازآلفای کرانباخ نیز برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی برابر با ۰/۸۴ بوده است. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون t گروه های مستقل استفاده شده است.درنهایت نتایج تحقیق نشان دادکه بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی،انسجام اجتماعی،روابط اجتماعی) در بین شهروندان حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین شهر ساری تفاوت معناداری وجود دارد.

Authors

کیا علیزاده آقمشهدی

کارشناسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری،کارمند رسمی شهرداری ساری

علیرضا حمیدی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات شاهرود،کارمند رسمی شهرداری ساری

علی گرجی کرسامی

دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه خوارزمی تهران، کارمند رسمی شهرداری ساری