تاثیر استراتژی صادرات بر کارایی شرکت در بازارهای بین المللی (مورد مطالعه : شرکت پتروشیمی رازی واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 139

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM09_346

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1402

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر استراتژی صادرات بر کارایی شرکت در بازارهای بین المللی (شرکت پتروشیمی رازی واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر) بود. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها از نوع توصیفی - همبستگی است . جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۱۳ نفر از مدیران و کارکنان بخش بازاریابی شرکت پتروشیمی رازی که کل جامعه آماری به روش تمام شمار به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های استراتژی صادرات برارنیا ادبی (۱۳۹۳)، و کارایی شرکت مورای و همکاران (۲۰۱۱)، استفاده شد. همچنین در این پژوهش به منظورتوصیف وضعیت موجود از میانگین ، میانه ، انحراف استاندارد و واریانس استفاده شد. در بخش آمار استنباطی قبل از بررسی فرضیه ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن توزیع دادههای پژوهش و سپس به بررسی روابط بین متغیرها و فرضیه های پژوهش با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه پرداختیم . کلیه مراحل تجزیه وتحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار ۲۱SPSS. انجام گرفت . نتایج نشان داد که : ۱) استراتژی صادرات مستقیم بر کارایی شرکت در بازارهای بین المللی تاثیر دارد. ۲) استراتژی صادرات غیرمستقیم بر کارایی شرکت در بازارهای بین المللی تاثیر دارد. در واقع هر دو فرضیه مورد پذیرش است و شرکت پتروشیمی رازی از هر دو روش استفاده می کند؛ اما نتایج نشان داد که استراتژی صادرات مستقیم باعث فروش بیش تر، کنترل بیش تر، اطلاعات بازار بیش تر و ایجاد تجربه و تخصص بیش تر شرکت در امر صادرات می شود؛ که این موضوع در صادرات غیرمستقیم ، یعنی کنترل بر روی انتخاب بازار و یا استراتژیهای بازاریابی بسیار محدود است .

Authors

مریم هاروت

گروه مدیریت، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران

غلامعلی مسرور

گروه مدیریت، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران