بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین سبز بر عملکرد سبز کارکنان از طریق نقش میانجی مسئولیت اجتماعی مورد مطالعه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (غله و خدمات بازرگانی استان همدان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 156

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM09_380

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1402

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین سبز بر عملکرد سبز کارکنان از طریق نقش میانجی مسئولیت اجتماعی مورد مطالعه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (غله و خدمات بازرگانی استان همدان) انجام شد. تحقیق حاضر جزء تحقیقات توصیفی و از لحاظ روش جمع آوری دادهها، تحقیق پیمایشی بود. بنابراین ، این تحقیق توصیفی -پیمایشی می باشد. همچنین از نظر شیوه گردآوری دادهها از نوع پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان غله و خدمات بازرگانی استان همدان به تعداد ۸۰ نفر که در سال ۱۴۰۱ مشغول فعالیت در آن سازمان بودند، می باشد. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان و کرجسی به شیوه تصادفی به تعداد ۶۴ نفر انتخاب شد. به طوری که میانگین رهبری تحول آفرین سبز ۶۸/۳، سطح مسئولیت اجتماعی ۵۸/۳ و عملکرد سبز کارکنان ۶۶/۳، بود. نتایج حاصل از معادلات ساختاری با نرم افزار PLS نشان داد که عملکرد سبز کارکنان همزمان هم از مسیر مستقیم و هم از مسیر غیرمستقیم (اثر کل ) به میزان ۴۹ % تحت تاثیر رهبری تحول آفرین سبز می باشد و در این بین مسئولیت اجتماعی به عنوان یک متغیر میانجی جزئی است .

Keywords:

رهبری تحول آفرین سبز , عملکرد سبز کارکنان , مسئولیت اجتماعی , شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

Authors

الهه پورغالی عطی

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدهمدان، ایران

علیرضا پیرحیاتی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، ایران