ارائه مدل علی عوامل موثر بر رابطه گرایش کارافرینانه و بازاریابی کارافرینانه با بهبود عملکرد نواورانه با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 145

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM09_436

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1402

Abstract:

امروزه عملکرد نوآورانه یکی از مسائل مهم در بحث رقابت شرکت های مختلف به خصوص شرکت های کارآفرین به شمار می آید. در سازمان ها همواره نوآوری برای بقا و رشد بلندمدت آن ها یک امر مهم است و نقشی حیاتی را در دورنمای سازمان ها برای رسیدن به سرعت بالای بازارهای تحول آفرین انجام خواهد داد. از مباحث مهم و اساسی که تاثیر مستقیم بر عملکرد نوآورانه یک شرکت دارد، گرایش کارآفرینانه می باشد که از نظر مفهومی به تصمیم گیری موثر بر رشد کسب و کار و توان مدیریتی اشاره دارد. از این رو یافتن عوامل موثر بر رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد نوآورانه ضروری به نظر می رسد. مبانی نظری این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای تهیه شده و جمع آوری اطلاعات به روش پیمایشی اجرا شده است . این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی است و بر اساس روش گردآوری داده ها، توصیفی -پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. گام های پزوهش پیش رو سه مرحله می باشد: گام اول:استخراج متغییرهای واسطه ای از مطالعات پیشینه مقالات. گام دوم:تعیین متغییرهای واسطه ای نهایی به روش دلفی و خبرگان. گام سوم: ساخت مدل معادلات ساختاری و آزمودن آن. جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران شرکت های مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز می باشند. برای پردازش مدل معادلات ساختاری. تجزیه و تحلیل دادهها در نرم افزار smart pls انجام می شود. نتایج این پزوهش منجر به ارائه مدل علی عوامل موثر بر رابطه گرایش کارافرینانه و بازاریابی کارافرینانه با بهبود عملکرد نواورانه شد.

Authors

سعید توکلیان

استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی زند شیراز.

پیام فرهادی

استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی زند شیراز.

فاطمه رزمپا

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی زند شیراز