تاثیر استفاده از تخته هوشمند بر میزان انگیزه و پایداری یادگیری درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 240

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TEDU-2-4_003

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، مطالعه تاثیر استفاده از تخته هوشمند بر میزان انگیزه و پایداری یادگیری درس ریاضی دانش آموزان ششم ابتدایی منطقه ۱۹ آموزش و پرورش شهر تهران می باشد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با گروه گواه است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران و حجم نمونه، ۱۴۰(دو کلاس پسر و دو کلاس دختر). با در نظر گرفتن نوع مطالعه و ابزار جمع آوری داده ها، از بین۱۰کلاس پایه ششم پسرانه و دخترانه، ۴کلاس به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده است. جهت سنجش مولفه انگیزش، از پرسشنامه استاندارد انگیزه یادگیری توآن و همکاران(۲۰۰۵) استفاده شده است. جهت سنجش یادگیری پایدار از همان دو گروه آزمایش وگواه استفاده شده است و متغیر مستقل (استفاده از تخته هوشمند) فقط درگروه آزمایش اعمال شده است. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، روش تحلیل کوواریانس یک طرفه و ضریب رگرسیون خطی تحلیل شدند. یافته ها نشان داد انگیزه یادگیری گروه آزمایش که از تخته هوشمند استفاده نمودند نسبت به گروه گواه ۹۷/۵ واحد افزایش و پایداری یادگیری گروه آزمایش ۹۵/۱ واحد نسبت به گروه گواه افزایش داشت. با توجه به معادله ضریب رگرسیون، ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد متغیرهای تخته هوشمند و انگیزه یادگیری ۴۰/۰ از واریانس پایداری یادگیری را تبیین می کند. همچنین، یافته های پژوهش دلالت بر این دارد که بین انگیزه یادگیری و استفاده از تخته هوشمند و بین پایداری یادگیری و تخته هوشمند رابطه معنادار وجود دارد. با توجه به اینکه یافته های پژوهش نشان داد که استفاده از تخته هوشمند بر میزان انگیزه و پایداری یادگیری درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی تاثیر مثبت و معنی­دار دارد، معلمان با استفاده از تخته هوشمند از نرم افزار های متنوع برای یادگیری مطالب به دانش­آموزان بیشتر استفاده کنند. این امر سبب می شود دانش آموزان مفاهیم درسی را بیشتر یاد بگیرند و تاثیر ماندگارتری در ذهن آنها داشته باشد. نرم افزار ها و شبیه سازها ذهنیت دانش­آموزان در مورد دشوار و نامفهوم بودن درس را دگرگون می­کند و یادگیری آنها را آسان تر می کند.

Authors

مهدی محمودی

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

سید علی قریشی

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران