تاثیر فرهنگ سازمانی بر سیستم اطلاعات حسابداری در بانک های ملت استان کرمان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 197

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGEMENTBONYAD10_019

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1402

Abstract:

بسیاری از بانک ها و موسسه ها در تلاشند که توان نفوذ اطلاعات و عملیات خود را از طریق ایجاد مرکز اطلاع رسانی اینترنتی قویارائه کنند و عرضه چنین اطلاعات و خدماتی را به کارکنان، مشتریان و تحلیل گران مالی افزایش دهند. پژوهش حاضر با هدف تاثیرفرهنگ سازمانی بر سیستم اطلاعات حسابداری در بانک های ملت استان کرمان انجام شد. این پژوهش از نوع پژوهش های کمی بودهکه از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی-همبستگی است. ابتدا توسط مطالعه ادبیات پژوهش، مولفه هایفرهنگ سازمانی و سیستم اطلاعات حسابداری شناسایی شدند و سپس توسط مدل سازی معادلات ساختاری ( PLS) و نرم افزار Smart PLS ، مولفه های شناسایی شده مدل سازی شدند. جامعه آماری کلیه مدیران، معاونان و کارشناسان بانک های ملت استان کرمانهستند. از آنجا که دسترسی به کلیه مدیران مشکل است، نمونه گیری به روش غیراحتمالی و از نوع در دسترس انجام شد. بنابراینتعداد ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه در طیف لیکرت ۵ امتیازی است. نتایج برآوردمعادلات ساختاری نشان داد که فرهنگ سازمانی بر سیستم اطلاعات حسابداری در بانک های ملت استان کرمان به میزان ۵۱۷ / ۰تاثیر معنادار دارد.

Authors

الهام صیفی

عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد