تاثیر هوش تجاری بر روی عملکرد مالی استارت آپ ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 106

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAYA-5-49_009

تاریخ نمایه سازی: 27 خرداد 1402

Abstract:

هدف از این تحقیق تاثیر هوش تجاری بر روی عملکرد مالی استارت آپ ها است. این تحقیق از نظر نحوه اجرا یا گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی می باشد و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری ۱۳۰ شرکت استارت آپی مستقر در پارک علم و فناوری دردانشگاه تهران است که با موضوع تحقیق آشنایی دارند. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه ۱۰۰ شرکت در نظر گرفته شده است. از هر شرکت یک مدیر یا کارشناس خبره به پرسشنامه پاسخ دادند. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده است. پرسشنامه پژوهش ۳۰ سوالی و استاندارد بوده و بر اساس پرسشنامه تحقیق (هوانگ وهمکاران،۲۰۲۲) است. در ارتباط با روایی از ضریب لاوشه و در ارتباط با پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن ۷۹۰/. بدست آمد. در ادامه از آزمون کولموگروف و نیز آزمون معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و اسمارت پی. ال. اس استفاده شد. کلیه فرضیات تحقیق تایید شد. در ارتباط با تاثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی استارت آپ ها(میزان بتا برابر با ۵۸۳/. و میزان تی ۷.۳۰۸)، تاثیر هوش تجاری بر نوآوری استارت آپ ها(میزان بتا برابر با ۵۱۵/. و میزان تی ۵.۵۵۲)، )، تاثیر نوآوری بر عملکرد مالی استارت آپ ها (میزان بتا برابر با ۵۰۷/. و میزان تی ۴.۶۲۹)، تاثیر هوش تجاری بر یادگیری شبکه ای استارت آپ ها (میزان بتا برابر با ۵۲۳/. و میزان تی ۶.۳۷۸)، تاثیر یادگیری شبکه ای بر عملکرد مالی استارت آپ ها (میزان بتا برابر با ۵۲۸/. و میزان تی ۶.۷۳۲)، تاثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی با میانجیگری نوآوری (میزان بتا برابر با ۳۰۹/. و میزان تی ۳.۱۲۶)، تاثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی با میانجیگری یادگیری شبکه ای (میزان بتا برابر با ۳۲۱/. و میزان تی ۴.۰۲۱) است. تمامی فرضیات پژوهش تایید شدند.

Authors

شهلا روشندل

-استادیار مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی علوم و توسعه پایدار آریا

الهام علی پور

کارشناسی ارشد مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی علوم و توسعه پایدار آریا