رابطه عدالت سازمانی با فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و رشد فردی در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان یاسوج

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 108

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIMOB-2-1_002

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1402

Abstract:

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف اصلی تبیین رابطه عدالت سازمانی با فرسودگی شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و رشد فردی در کارکنان آموزش و پرورش شهر مروست انجام گرفت. روش شناسی: طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان یاسوج تشکیل دادند. از بین جامعه آماری ۱۴۸ نفر به صورت نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(۱۹۹۳)، فرسودگی شغلی ماسلاچ (۱۹۸۵)، اقدام برای رشد فردی(PGIS)  و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران(۱۹۹۰) استفاده شد. بعد از جمع آوری و استخراج داده ها، نمرات شرکت کنندگان با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه و چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که بین عدالت سازمانی و مولفه های عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای با فرسودگی شغلی رابطه منفی وجود دارد(۰۱/۰). همچنین نتایج نشان داد که بین عدالت سازمانی و مولفه های عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای با رفتار شهروندی سازمانی و رشد فردی رابطه مثبت وجود دارد(۰۱/۰). نتیجه گیری: نتایج این پژوهش تلویحات مهمی برای مدیران آموزش و پرورش در جهت استقرار عدالت سازمانی و متعاقبا ایجاد اشتیاق شغلی و رفتار سازمانی مثبت در بین کارکنان دارد.

Authors

نعمت اله التیامی نیا

دانش آموخته کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، ایران

زری نامجو

دانش آموخته کارشناسی ارشد، تربیت بدنی، گرایش فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، ایران

فرهاد آسمند

دانش آموخته کارشناسی تربیت بدنی، گرایش مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، واحد یاسوج، ایران

زهرا مرادپور ده شیخ

لیسانس علوم تربیتی، گرایش دبستانی – پیش دبستانی، دانشگاه آزد گچساران، گچساران، ایران

فرهاد نامجو

دکتری مشاوره، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران