بررسی رابطه سبک رهبری مدیران مدارس با رضایت شغلی و وجدان کاری معلمان مقطع ابتدایی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 194

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIMOB-1-3_005

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1402

Abstract:

زمینه و هدف: یکی از راه های دست یابی به خلاقیت در آموزش و پرورش، بهره گیری از معلمان خلاق و مبتکر است. خلاقیت معلمان می تواند کیفیت خدمات آموزشی به دانش آموزان را افزایش دهد. سبک های رهبری مدیران مدارس، با توجه به رویکردی که به معلمان دارند، در رشد خلاقیت یا کاهش آن موثرند؛ این پژوهش با هدف اصلی تبیین رابطه ی سبک رهبری مدیران مدارس با رضایت شغلی و وجدان کاری معلمان مقطع ابتدایی انجام شد. روش شناسی: طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش شامل همه معلمان و مدیران مقطع ابتدایی شهر شاهرود در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۴۰۰ بود. از بین جامعه آماری ۱۸۲ معلم به صورت نمونه گیری تصادفی ساده ۱۲۰ معلم انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سبک رهبری مدیران، رضایت شغلی و وجدان کاری استفاده شد. بعد از جمع آوری و استخراج داده ها، نمرات شرکت کنندگان با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری با استفاده از نرم افزار آماری (spss) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که بین نمره سبک رهبری با رضایت شغلی و و جدان کاری در سطح ۰۰۱/۰ همبستگی مثبت معناداری برقرار است؛ همچنین بین سبک مدیریت انسان مدارانه با رضایت شغلی همبستگی مثبت در سطح ۰۰۱/۰ و وجدان کاری همبستگی مثبت در سطح ۰۵/۰ برقرار است؛ نتایج این جدول نشان داد که بین سبک مدیریت وظیفه مدارانه با رضایت شغلی و وجدان کاری همبستگی مثبت در سطح ۰۱/۰ برقرار است. سبک رهبری مدیریت انسان مدارانه با ضریب بتای ۸۲/۰ و سبک رهبری مدیریت وظیفه مدارانه با ضریب بتای ۳۶/۰ توانستند وجدان کاری را در معلمان پیش بینی کنند؛ همچنین سبک رهبری مدیریت انسان مدارانه با ضریب بتای ۱۵/۰ و سبک رهبری مدیریت وظیفه مدارانه با ضریب بتای ۴۶/۰ توانستند رضایت شغلی را در معلمان پیش بینی کنند. نتیجه گیری: برنامه ریزی دوره های آموزشی مربوط به بهبود مهارت رهبری تحولی جهت دست اندرکاران مدرسه، به ویژه مدیران و معلمان، به منظور موفقیت و تعالی مدرسه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. رهبری اثربخش، مستلزم به کارگیری هم سبک رهبری تحولی و هم سبک رهبری تبادلی است؛ بنابراین مدیران مدارس بایستی ضمن به وجود آوردن شرایط و فضای لازم برای انگیزش درونی و خودکارآمدی معلمان، به مشوق ها و پاداش های بیرونی نیز توجه لازم را داشته باشند.

Authors

محبوبه طاهر

استادیار، گروه روانشناسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران