بررسی و اولویت بندی معیارهای انتخاب مواد و مصالح ساختمانی در پروژه هایعمرانی در استان مازندران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 147

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CARSE07_085

تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1402

Abstract:

عملکرد کلی ساختمان مهم ترین مسئله در ایجاد ساختمانی بادوام تر است. مصالح ساختمانی در افزایش دوام ساختمان ها، نقشمهمی ایفا می کنند و شکوفایی اقتصادی را افزایش می دهند. بخاطر مقدار زیاد منابع تجدیدناپذیر و احتمال محروم شدن نسل هایبعد از استفاده از آنها، استفاده از مصالح ساختمانی تاثیری بنیادی بر محیط زیست دارد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی میباشد، زیرا نتایج حاصل از آن دارای کاربرد خاصی می باشد و از آن می توان برای انخاب مصالح مناسب در پروژه های عمرانی دراستان مازندران استفاده گردد. از نظر رویکرد، جزو تحقیقات کمی بوده و از نظر هدف جزو تحقیقات اکتشافی است، زیرا به دنبالارائه مدل حمایت از تصمیم جهت فرآیند شناسایی و شکست ریسک در پروژه های عمرانی و یافتن راه حل های موثر جهت حلاین مشکلات می باشد. بین انتخاب مصالح و مقاومت رابطه ی معنی دار وجود دارد. معنادا ری رابطه برابر با ۳۹.۹۵ می باشد کهعدد به دست آمده از ۱.۹۶ بزرگ تر می باشد بنابراین رابطه معنادار است. ضریب مسیر به دست آمده برابر با ۰.۸۴ می باشد .

Keywords:

اولویت بندی , معیاره ای انتخاب مواد و مصالح , پروژه های عمرانی , ساخت و ساز

Authors

فاطمه تقوائی مرزونی

کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

نوری شیرازی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس