بررسی و شناخت برنامه ریزی راهبردی و استراتژیک در حفاظت از محیطزیست شهر اصفهان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 138

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CARSE07_308

تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1402

Abstract:

محیط زیست شهری و حفاظت از آن، نقش مهمی در روند زندگی انسان دارد. در این میان، گردشگری به عنوان یکی از مسایلی کهانسان با آن روبرو می باشد بر محیط زیست و به ویژه محیط زیست شهرها را تحت تاثیر قرار می دهد. شهر اصفهان به عنوان یکی ازشهرهای مهم ایران در زمینه گردشگری و جذب گردشگری نقشی با اهمیت دارد. بنابراین برنامه ریزی گردشگری برای پایداری وحفاظت از محیط زیست شهری آن مهم است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش برنامه ریزی گردشگری در حفاظت از محیطزیست شهر اصفهان بوده است. سوال اصلی مطرح شده این است که نقش برنامه ریزی گردشگری در حفاظت از محیط زیست شهراصفهان چگونه است؟ روش پژوهش توصیفی تحلیلی و در حیطه پژوهش های پیمایشی میدانی بوده است. جامعه آماری مورد بررسی شامل تمام کارمندان مرتبط با برنامه ریزی گردشگری شهرداری شهر اصفهان می باشند. با توجه به جامعه آماری این پژوهش،تعداد ۸۰ نفر به عنوان حجم نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده اند. ابزار مورد بررسی، پرسشنامه محقق ساختهبوده که نقش برنامه ریزی گردشگری در حفاظت محیط زیست شامل ۲۴ سوال در طیف لیکرت ۵ درجهای طراحی شده است.پرسشنامه شامل دو مولفه زیرساخت های گردشگری و فقدان برنامه ریزی راهبردی و استراتژیک بوده است. نتایج پژوهش نشان میدهند که زیرساخت های گردشگری و فقدان برنامه ریزی راهبردی و استراتژیک در حفاظت محیط زیست اصفهان تاثیرگذار بوده است.

Authors

حجت مهکویی

گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

مهران شجاع

کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی گردشگری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران