بررسی جنایت فراتر از قصد در نظام حقوقی ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 174

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPSYP01_053

تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1402

Abstract:

در جایی که رفتار مجرمانه مرتکب جرم منجربه نتیجه ای شدیدتر از نتیجه مورد نظر وی گردد یک حالت ویژه ای است که رکنروانی آن، گونه ای از قصد تحت عنوان «قصد متعدی» است و جرم ارتکابی، فراتر از قصد نامیده می شود. شرایط تحقق این جرم ارتکاب یک جرم مقدم مقصود و در طول آن وقوع یک جرم موخر شدیدتر که خارج از قصد مرتکب است. پژوهش حاضر که با روشکتابخانه ای و رجوع به منابع معتبر و با هدف بررسی جنایت و موارد عمدی بودن آن انجام گردیده است، سعی دارد به بررسی جنایاتبیش از مقصود جانی در قانون مجازات اسلامی ایران بپردازد. انجام رفتار مجرمانه به تنهای برای مجرم قلمداد کردن فاعلش کافینمی باشد، لذا علاوه بر انجام فعل مجرمانه، احراز قصد مجرمانه نیز لازم می باشد. از سوی دیگر قصد مجرمانه در انجام تمام افعالمجرمانه بصورت یکسان نبوده بلکه متفاوت از همدیگر می باشد.

Keywords:

Authors

محمدرضا صادقی آذر

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

مظفر باشکوه

استادیار گروه حقو ق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران