شناسایی محصولات قابل صدور صنعت پتروشیمی ایران در چارچوب مدل پشتیبان تصمیم: مطالعه موردی کشورهای اوراسیا

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 165

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET17_049

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1402

Abstract:

در این تحقیق سعی شده است، با کمک مدل پشتیبان تصمیم ، فرصتهای صادراتی محصولات صنعت پتروشیمی در پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا شناسایی و اولویتبندی شوند. با توجه به اینکه موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حال نهایی شدن میباشد لذا شناسایی فرصتهای صادراتی برای محصولات صنعت پتروشیمی در این کشورها و گنجاندن آن در فهرست امتیازات دریافتی از طرف مقابل از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد. نتایج نشان میدهد، ۱۹۲ فرصت صادراتی جذاب (از منظر رشد کوتاه مدت، بلندمدت و سهم در بازار جهانی) در اتحادیه مذکور وجود دارد. اگرچه فرصتهای مذکور با موانع تعرفه ای بالا مواجه نیستند اما به دلیل درجه تمرکز بالای رقبا در بازار فرصتهای شناسایی شده، نفوذ در آنها مشکل میباشد . اغلب گروه های کالایی شناسایی شده به عنوان محصولات پیچیده تلقی میشوند لذا توسعه صادرات این محصولات (به اوراسیا و یا جهان) اثرات سرریز قابل توجهی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت و همچنین به متنوعسازی سبد صادراتی کمک قابل توجهی خواهند نمود. بر اساس نتایج تحقیق اغلب فرصتهای صادراتی محصولات پتروشیمی در دو کشور روسیه و قزاقستان وجود دارند. با توجه به اینکه نفوذ در بازار فرصتهای منتخب مشکل میباشد لحاظ نمودن محصولات صنعت پتروشیمی در فهرست امتیازات دریافتی از اوراسیا میتواند با حذف موانع تعرفه ای دسترسی به بازارهای مذکور را تا میزان قابل توجهی افزایش دهد.

Authors

مریم رشیدی نیا

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ، گروه مدیریت ، واحد مبارکه ،دانشگاه ازاد اسلامی ، مبارکه ، ایران

فرزاد کریمی

دانشیار اقتصاد بین الملل ، گروه مدیریت ، واحد مبارکه ،دانشگاه ازاد اسلامی ، مبارکه ، ایران