ارائه الگوی توسعه بازارهای بین المللی محصولات پتروشیمی ایران با رویکرد استراتژیک(مطالعه موردی: شرکت های پتروشیمی جم و خراسان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 169

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET17_105

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1402

Abstract:

محصولات و فرآورده های پتروشیمی از جمله کالاهایی هستند که صادرات آنها طی چند سال اخیر و در پی سرمایه گذاری های قابل ملاحظه دولت (که این صنعت را در اختیار خود دارد )، تا حدود قابل توجهی در سبد صادراتی کشور جای گرفته است. افزایش صادرات محصولات پتروشیمی مستلزم داشتن راهبردهای مناسب و شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل محیطی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی می باشد و از نظر روش انجام تحقیق نیز در دسته ی تحقیقات استنتاجی - توصیفی قرار می گیرد و از لحاظ بررسی و تعیین مدل تحلیل محیطی از نوع میدانی محسوب می شود که با روش ماتریس سوات انجام شده است و به دنبال تدوین استراتژی و تحلیل و تدوین بهترین راهبردها برای افزایش صادرات محصولات پتروشیمی شرکت های پتروشیمی جم و خراسان می باشد. در این تحقیق ابتدا به بررسی و شناسایی عوامل محیطی شامل عوامل محیط داخلی، یعنی نقاط قوت و نقاط ضعف و عوامل محیط خارجی یعنی فرصت ها و تهدیدهای صادرات محصولات پتروشیمی ایران پرداخته شده است. داده های این پژوهش از طریق مروری بر مطالعات صورت گرفته در این زمینه و بررسی های کتابخانه ای، جست و جو در اینترنت، بهره گیری از نظرات متخصصان و کارشناسان شرکت های پتروشیمی جم و خراسان در جلسات طوفان فکری و تصمیم گیری گروهی و همچنین استفاده از پرسشنامه محقق برای شناسایی فاکتورها و عوامل موثر در محیط راهبردی صنعت پتروشیمی ایران در شرکت های پتروشیمی جم و خراسان ۵۰ عامل مورد شناسایی و جمع آوری گردید و سپس عوامل مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل ۴۵ نفر از کارشناسان، مدیران و خبرگان شرکت های پتروشیمی جم و خراسان ایران می باشد. برای ارزیابی عوامل راهبردی درونی و بیرونی از ماتریس های IFE و EFE استفاده شده است. سپس برای تهیه استراتژی های مدیریتی ماتریس SWOT ترسیم شده و درنهایت به منظور تحلیل و الویت بندی استراتژی ها و راهبردها از مدل ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی QSPM به تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری پرداخته شده است.

Keywords:

برنامه راهبردی , محیط سازمان , تحلیل محیطی , صادرات , محصولات پتروشیمی جم و خراسان.

Authors

یوسف کاظمی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک ، دانشگاه پیام نور هرمزگان ، مرکز قشم ، ایران

علی نوروزی مبارکه

دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک ، دانشگاه پیام نور هرمزگان ، مرکز قشم ، ایران