برنامه ریزی خرید و انبار با هدف افزایش فروش با استفاده از روش برنامه ریزی خطی در شرکت صنایع غذایی بلوردانه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 152

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IPQCONF10_017

تاریخ نمایه سازی: 17 تیر 1402

Abstract:

هدف: پژوهش حاضر با هدف برنامه ریزی خرید و انبار با هدف افزایش فروش با استفاده از روش برنامه-ریزی خطی در شرکت صنایع غذایی بلوردانه (مطالعه موردی) انجام گرفته است. روش تحقیق: جامعهآماری این پژوهش شامل شرکت صنایع غذایی بلوردانه می باشد. در این پژوهش، همه محصولات تولیدیشرکت که در واقع جامعه پژوهش هستند مورد بررسی قرار گرفته اند؛ لذا در این پژوهش جهت مدلسازی مساله، نمونه گیری انجام نشده است مگر در بخش نظر سنجی که به صورت هدفمند از افراد مطلعو مشرف به اطلاعات در شرکت بلوردانه برای تعیین اولویت اهداف و بحث بودجه بندی استفاده شدهاست. داده های به دست آمده از طریق نرم متلب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتیجه گیری: بعد ازحل مدل ریاضی ارائه شده با تابع هدف اول و دوم، مقادیر بهینه ای برای هر یک از محصولات به دستآمد، این مقادیر بر اساس تعداد واحد تولید می باشد. این تعداد تولید نشان میدهد که در هر دوره به چهمیزان باید از هر محصول تولید شود تا توابع هدف موجود، یعنی حداقلسازی فضا انبارو حداکثرسازیسود براورده شوند. در این تحقیق جهت محاسبه حداکثر سود، مدلی که با تابع هدف اول حل شده استمورد بررسی قرار می گیرد. مقدار بهینه به دست آمده برای حل مدل اول، بیانگر کف هزینه هایی میباشد که شرکت می تواند انجام دهد که این مقدار ۵۴۱۰۰۹۷۳ تومان می باشد. همچنین برای حداقلکردن فضای انبار، مقدار بهینه حاصل از آن ۱۱ بدست آمد.

Keywords:

انبارداری , افزایش فروش , برنامه ریزی خرید و انبار , برنامه ریزی خطی

Authors

آیدین میرزاعلیلو

کارشناس ارشد از موسسه آموزش عالی غیردولتی الغدیر، تبریز، ایران

علیرضا بافنده زنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران