بررسی اثر بخشی ریسک های نقدینگی و اعتباری بر تثبیت مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 115

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MIAE01_0937

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1402

Abstract:

با مد نظر قراردادن نقش آفرینی بانک ها در بازار های سرمایه و حجم بالای معاملات مالی آنها اثربخشی مثبتی بر عملکرد شرکت ها و اقتصاد کشور داشته است و توجه نمودن بر ضوابط پایداری آنها می تواند اقتصاد با ثباتی در پی داشته باشد. هدف این پژوهش اثر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات مالی بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی پژوهش از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۸ است که در مجموع ۸ بانک خصوصی فعال در بورس اوراق بهادار تهران، نمونه پژوهش را تشکیل دادهاند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ، از نوع پژوهش توصیفی - همبستگی و از نظر روش جمع آوری دادهها، پس رویدادی است . برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است . متغیر مستقل در این پژوهش ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری و متغیر وابسته ثبات مالی بانک ها می باشد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که ریسک نقدینگی و اعتباری اثر منفی و معنی دار بر بی ثباتی مالی بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

Authors

سیدجواد ابراهیمیان

استادیار، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور

فاطمه پنجه شاهی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور

احمد قلی زاده

ریاست بانک رفاه کارگران مرکزی بابل ، بابل