بررسی رابطه بین سطوح انگیزش با بهره وری پرستاران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 113

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NMCONF02_048

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1402

Abstract:

هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط بین سطوح انگیزش مازلو با بهره وری پرستاران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بود. روشتحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است به لحاظ هدف کار بردی بوده و به صورت میدانی انجام شده است در این تحقیقجامعه آماری را پر ستاران دان شگاه علوم پز شکی اردبیل ت شکیل داد. و با فرمول کوکران حجم نمونه آماری به تعداد ۲۴۸ نفردر نظر گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه سطوح نیازهای مازلو، بهره وری استفاده شد. همچنین برای تجزیهو تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (جداول فراوانی میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون)استفاده شده است که در آن رابطه بهره وری پرستاران براساس پنج سطح از نیازهای مازلو مورد با استفاده از نرم افزارSPSS۱۹ مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی ابعاد انگیزش مازلو با بهره وری پرستارانهمبستگی معنی داری دارند (p<۰.۰۵). بیشترین همبستگی ابعاد انگیزش مازلو با بهره وری پرستاران مربوط به بعد نیاز بهخودشکوفایی (۰.۶۸. = r) و کمترین همبستگی انگیزش مازلو با بهره وری پرستاران مربوط به بعد نیاز زیستی (۰.۲۵ = r) است.

Authors

آیلان رحیمی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی ، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی ، اردبیل، ایران