تاثیر فناوری اطلاعات بر ایمنی بیمار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 327

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HCSCONF07_028

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1402

Abstract:

ایمنی بیمار، یکی از عناصر اصلی کیفیت مراقبت محسوب می شود. در دهه های اخیر پیشرفت های قابل توجهی در فناوریاطلاعات صورت گرفته است که می تواند در همه زمینه های ارایه مراقبت های بهداشتی درمانی رویکردی مناسب برای کاهشخطاهای بالینی و حفظ و ارتقای سلامت بیمار گردد. این بررسی به منظور خلا صه کردن شواهد علمی موجود در مورد تاثیرفناوری های مختلف اطلاعات بر بهبود ایمنی بیمار تهیه گردیده است.روش کار: این پژوهش، یک مطالعه مروری نظامند است، که در آن تمامی مقالات چاپ شده مرتب با تاثیر فناوری اطلاعاتبر ایمنی بیمار ، بدون محدودیت زبانی، و در بازه زمانی مارس ۲۰۰۰ تا پایان مارس ۲۰۲۲ در نظر گرفته شد. به منظور یافتنمقا ت پایگاه های scopos, scholar, pubmed مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج : نوآوری های تکنولوژیکی می توانند پتانسیل بهبود ایمنی بیمار را از طریق دسترسی آسان تر به اطلاعات، پذیرش سوابقپزشکی دیجیتال، کاهش خطاهای مربوط به داروها، و بهبود مراقبت پرستاری بیمار و بهبود بهداشت عمومی ممکن سازد. بابهبود در این رویه ها، اطمینان حاصل می شود که بیماران ایمن ترین مراقبت های ممکن را دریافت می کنند.نتیجه گیری: با توجه به افزایش رو به رشد استفاده از فناوری بر فرآیند های مراقبت های بهداشتی و درمانی و اثراتانکارناپذیر آن بر ایمنی بیمار لازم است این موضوع مورد توجه پزشکان و سیا ست گذاران مراقبت های بهداشتی برای برنامهریزی و تصمیم گیری در مورد تهیه و اجرای این فناوری در جهت حفظ و ارتقای ایمنی و سلامت بیمار قرار گیرد.

Authors

روحیه فرزانه

گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران .

فاطمه مهدیزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری، موسسه آموزش عالی اقبال، مشهد، ایران

فائزه مهدیزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری، موسسه آموزش عالی اقبال، مشهد، ایران

سیدرضا احمدی کوپائی

گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

مریم پناهی

گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران