تاثیر تمرینات یوگا بر میزان اضطراب آسیب ورزشی و تحمل ناکامی بانوان ورزشکار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 117

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMPH-3-1_002

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1402

Abstract:

زمینه و هدف: هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر تمرینات یوگا برمیزان اضطراب آسیب ورزشی وتحمل ناکامی بانوان ورزشکار است. مواد و روش ها: تحقیق حاضرکاربردی و نیمه تجربی است. جامعه آماری تحقیق شامل بانوان بازیکن لیگ بسکتبال بود. آزمودنی ها به طور تصادفی در دو گروه ۷ نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابتدا آزمون اضطراب آسیب ورزشی و ناکامی در میان دو گروه برگزار شد، سپس گروه آزمایش به مدت ۱۲ جلسه متوالی( ۲ جلسه در هفته) تحت تمرینات یوگا قرار گرفتند. در پایان مجددا همه تحت آزمون اضطراب آسیب ورزشی و ناکامی قرار گرفتند. بعد از یک دوره یک ماهه برای بررسی ماندگاری اثر بخشی یوگا مجددا آزمودنی ها پیگیری شدند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی و از آزمون های آماری متناسب با مقیاس داده ها و از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. نتایج: طبق نتایج تمرینات یوگا بر کاهش اضطراب آسیب ورزشی وتحمل ناکامی آزمودنی ها اثر مثبت دارد. نتیجه گیری: همچنین نتایج بدست آمده از پیگیری مجدد اثرات یوگا نشان داد که همچنان این عامل بر اضطراب آسیب ورزشی و تحمل ناکامی موثر بوده است.

Authors

مونا رضایی

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه