شناسایی عوامل موثر بر ثبات مالی در کشورهای درحال توسعه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 104

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AMEC02_039

تاریخ نمایه سازی: 7 مرداد 1402

Abstract:

ثبات مالی حالتی است که در آن سیستم مالی، در برابر شوک های اقتصادی مقاوم است و می تواند وظایف اصلی خود را به طور صحیح انجام دهد. عوامل تاثیرگذار بر بی ثباتی مالی تنوع بسیار زیادی دارند و با توجه به دوره وکشورهایی که در حوزه تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند می توانند متفاوت باشند. هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر ثبات مالی در کشورهای درحال توسعه و اولویت بندی آنها است. برای شناسایی و غربالگری مهمترینعوامل از تکنیک دلفی فازی استفاده شد. بدین منظور پرسشنامه ای محقق ساخته شامل بیست و دو عامل موثر با طیف لیکرت و سوال آزاد در هر عامل اصلی که چنانچه مورد دیگری مدنظرشان است، بیان کنند، تهیه شد رواییپرسشنامه ها از نوع روایی صوری بوده و برای این منظور، پرسشنامه ها پس از طراحی از لحاظ ظاهری و سهولت پاسخگویی مورد تایید خبرگان صنعت و دانشگاه شامل مدیران و اساتید قرار گرفته و جهت تحلیل نتایج از نرمافزارهای اکسل و متلب استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش حاضر در بازه سه ماهه بهار ۱۴۰۲ بوده و به صورت پژوهشی میدانی انجام گرفته است. با توجه به تعریف موضوع در قالب شرکت های بورسی، قلمرو مکانیتحقیق نیز بورس اوراق بهادار تهران بود. طبق نتایج به دست آمده، از میان عوامل اصلی موثر بر ثبات مالی کشورهای در حال توسعه به ترتیب اولویت عوامل ۱.عملکرد، ۲.مدیریت منابع، ۳.ساختار مالی، ۴.نقدینگی و درآخر ۵.ویژگی های شرکت های کشورهای در حال توسعه، در ثبات مالی نقش دارند.

Authors

مسعود شریعتی

کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی دانشگاه صنعتی شاهرود