تحلیلی بر عوامل اجتماعی اقتصادی و فرهنگی موثر بر بحران هویت در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر جم و ارائه راهکارهای موثر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 133

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SPE-8-1_051

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اجتماعی اقتصادی و فرهنگی موثر بر بحران هویت در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر جم و ارائه راهکارهای موثر انجام شده است روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری این تحقیق کلیه ی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر جم می باشد که تعداد آن ها ۲۱۰۷ نفر می باشد. نمونه آماری تعداد ۳۲۴ نفر بوده و بر اساس فرمول کوکران محاسبه گردیده است مقدار آلفای کل به دست آمده ۸۷۳/۰ که نشان از پایایی بالای پرسشنامه می باشد. یافته های پژوهش نشان داد بین مطالعه کتب درسی با بحران هویت رابطه وجود دارد.بر اساس نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر کتب درسی و بحران هویت رابطه معنادار مستقیم با ضریب همبستگی ۳۷۵/۰ در سطح اطمینان ۹۹/۰ درصد وجود دارد. یعنی هرچه میزان استفاده از کتب درسی کمتر استفاده شود بحران هویت نیز بیشتر تقویت می شود. همچنین بر اساس نتایج حاصله بین متغیر گروه دوستان و بحران هویت رابطه معنادار مستقیم با ضریب همبستگی ۵۹۶/۰ در سطح اطمینان ۹۹/۰ درصد وجود داشت. از طرف دیگر بین نظام آموزشی (مدرسه) با بحران هویت رابطه معنادار وجود ندارد. بر اساس نتایج حاصله از آزمون همبستگی پیرسون بین رسانه جمعی با بحران هویت رابطه معنادار وجود دارد. ضریب همبستگی ۳۵۰/۰ احتساب شده و با اطمینان ۹۹/۰ درصد رابطه معنادار ملاحظه می شود و نوع رابطه مستقیم است یعنی هرچه بر میزان استفاده از رسانه های جمعی افزوده شود. بحران هویت نیز تقویت می گردد. بر اساس ضرایب آزمون تحلیلی رگرسیون بحران هویت متغیرهای تاثیرگذار کتب درسی با بتای ۱۳۳/۰ و گروه دوستان با بتای ۱۴۴/۰ و سن با بتای ۵۱۷/۰ و تحصیلات والدین با بتای ۱۰۲/۰ توانسته اند بر متغیر بحران هویت موثر باشند قابل ذکر است بیشترین بتا متعلق به متغیر سن است. نتایج نشان داد عوامل اجتماعی اقتصادی و فرهنگی موثر بر بحران هویت در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر جم موثر می باشد.

Authors

علیرضا کشاورز

کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ایران

علی عاشوری

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ایران.