در ساخت و ساز پروژه های عمرانی (مطالعه موردی HSE شناسایی، ارزیابی و الویت بندی ریسک های سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 133

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCIVILI07_034

تاریخ نمایه سازی: 10 مرداد 1402

Abstract:

هدف کلی تحقیق شناسایی، ارزیابی و الویت بندی ریسک های HSE در ساخت و ساز پروژه های عمرانی (مطالعه موردی سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی) می باشد. این تحقیق از لحاظ نوع هدف، کاربردی و از لحاظ نوع روش توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل مهندسان و کارشناسان ساخت سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی است که در حال حاضر براساس آمار موجود تعداد ۱۲۶ نفر مهندس و کارشناس در آن سازمان مشغول به کار هستند این جامعه شامل تمام افرادی است که چه به صورت رسمی، قراردادی مشغول به کارند و نمونه مورد مطالعه برای آزمون فرضیات پژوهشی و اثبات آنها، از این مجموعه برگزیده شده است. حجم نمونه پژوهش حاضر براساس فرمول کوکران برابر با ۹۵ نفر در نظر گرفته شد. برای انتخاب افراد مورد مطالعه در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. یافته های تحقیق: بین ریسک های بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی در مرحله ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه های سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی تفاوت وجود دارد. بین ریسک های بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی در مرحله بهره برداری پروژه های سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی تفاوت وجود ندارد. به آموزش های لازم جهت آشنایی کارگران با خطرات احتمالی قبل از شروع فعالیت ها اهمیت لازم داده می شود. کارگران و کارکنان به استفاده از تجهیزات ایمنی و سالم ملزم هستند. شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی ریسک های بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی در ساخت پروژه های سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی اجرا می شود.

Authors

ناصر خوزم

کارشناسارشد عمران، گرایش مدیریت ساخت، تبریز، ایران

آرزو صیادی

ارشد عمران، گرایش راه و ترابر ی، تبریز، ایران

حامد باصر

دکتری عمران، کارشناس برنامه ریزی و اعتبارات، اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی