ارتباط اعتیاد به اینترنت با طلاق عاطفی در زنان متاهل شهر تهران در سال ۱۳۹۵

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 114

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RUMS-16-6_004

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1402

Abstract:

چکیده زمینه و هدف: امروزه جمعیت عظیمی در دنیا از اینترنت استفاده می کنند و برخی مطالعات، عوارض خطرناکی را به استفاده افراطی از اینترنت نسبت داده اند که می تواند گریبانگیر زنان متاهل نیز بشود و به خانواده آسیب برساند. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط اعتیاد به اینترنت با طلاق عاطفی در زنان متاهل شهر تهران در سال ۱۳۹۵ صورت گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، تعداد ۴۰۲ نفر از زنان متاهل که با همسر خود در حال زندگی هستند، به طور تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه سه پرسش نامه مشخصات دموگرافیک، طلاق عاطفی Gottman و اعتیاد اینترنتی Young بود. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از آزمون های همبستگی Pearson و تحلیل رگرسیون لجستیک انجام شد. یافته ها: میانگین و انحراف معیار سنی زنان متاهل ۹۴/۷±۸۱/۳۳ سال و میانگین و انحراف معیار سال های ازدواج ۴۲/۸± ۳۴/۱۱ بود. نتایج آزمون همبستگی Pearson رابطه مثبت و معنی داری بین اعتیاد اینترنتی با طلاق عاطفی نشان داد (۶۲/۰ r=، ۰۰۱/۰p<) و نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که از عوامل پیش بینی کننده طلاق عاطفی فقط اعتیاد اینترنتی (۱۱۶/۱OR=، ۰۰۱/۰P<) در مدل باقی ماند. از متغیرهای دموگرافیک، سن (۰۲۳ /۰p=)، سن همسر (۰۳۳/۰p=) و مدت ازدواج (۰۰۱/۰p<) با طلاق عاطفی رابطه معکوس و معنی دار داشتند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از رابطه مستقیم بین اعتیاد اینترنتی و طلاق عاطفی است. لذا ضروری به نظر می رسد به سیاست گذاران توصیه شود در برنامه ریزی های حوزه سلامت، به نقش اعتیاد اینترنتی به عنوان یکی از عوامل خطرساز طلاق عاطفی توجه نمایند. واژه های کلیدی: طلاق عاطفی، اعتیاد اینترنتی، زنان متاهل، تهران

Authors

مریم لطیفیان

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه آموزشی مددکاری اجتماعی

ملیحه عرشی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه آموزشی مددکاری اجتماعی

مصطفی اقلیما

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه آموزشی مددکاری اجتماعی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Gottman J. The success or failure of a marriage; Translation ...
 • Ezazi Sh. Sociology of The Family. Intellectuals Women's Study ۲۰۰۸; ...
 • ۲۰۱۱; ۷(۲): ۲۴۱ -۵۷. [Farsi][۴] Azadi Sh, Sahami S, Ghahramani ...
 • Young K, Rogers R. The relationship between depression and Internet ...
 • Ramezani M, Salehi M, Namiranian N, Salehi M. Assess the ...
 • Okagaki L, Bevis C. Transmission of Religious Values: Relation between ...
 • Torkaman F, Eskafi M, Eidgahian N, Sohrabi I. Homogeneity, intimacy, ...
 • Saroukhani B. Studies in the recognition of the reality of ...
 • Hoseini M, Hemat fard H, Esfahani P, Morad poor I. ...
 • Salimi A, Jokar B, Nikpoor R. Internet connections in life: ...
 • Statistical Center of Iran https://www.amar.org.ir/ ...
 • Gottman J. Why Marriages Succeed or Fail. Translated by Jazayeri. ...
 • Musavi F, Reza zadeh M. Studying the role of attitude ...
 • Simps K, Dafouli E, Brimiotis D. Internet addition among Greek ...
 • Alavi S, Merati M, Janati fard F, Eslami M , ...
 • Garmaroudi Gh, Moradi A. Designing a tool for measuring the ...
 • Ebrahimi S, Banifatemeh H. Emotional divorce and related factors in ...
 • Parvin S, Davoudi M, Mohamadi F. Sociological factors influencing emotional ...
 • Gottman J. The success or failure of a marriage; Translation ...
 • Ezazi Sh. Sociology of The Family. Intellectuals Women's Study ۲۰۰۸; ...
 • ۲۰۱۱; ۷(۲): ۲۴۱ -۵۷. [Farsi][۴] Azadi Sh, Sahami S, Ghahramani ...
 • Young K, Rogers R. The relationship between depression and Internet ...
 • Ramezani M, Salehi M, Namiranian N, Salehi M. Assess the ...
 • Okagaki L, Bevis C. Transmission of Religious Values: Relation between ...
 • Torkaman F, Eskafi M, Eidgahian N, Sohrabi I. Homogeneity, intimacy, ...
 • Saroukhani B. Studies in the recognition of the reality of ...
 • Hoseini M, Hemat fard H, Esfahani P, Morad poor I. ...
 • Salimi A, Jokar B, Nikpoor R. Internet connections in life: ...
 • Statistical Center of Iran https://www.amar.org.ir/ ...
 • Gottman J. Why Marriages Succeed or Fail. Translated by Jazayeri. ...
 • Musavi F, Reza zadeh M. Studying the role of attitude ...
 • Simps K, Dafouli E, Brimiotis D. Internet addition among Greek ...
 • Alavi S, Merati M, Janati fard F, Eslami M , ...
 • Garmaroudi Gh, Moradi A. Designing a tool for measuring the ...
 • Ebrahimi S, Banifatemeh H. Emotional divorce and related factors in ...
 • Parvin S, Davoudi M, Mohamadi F. Sociological factors influencing emotional ...
 • نمایش کامل مراجع