توزیع شدت دیسمنوره اولیه بر حسب تیپ شخصیتی در دختراندانش آموز دبیرستان های شهرستان رفسنجان در سال ۱۳۸۰

Publish Year: 1382
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RUMS-2-3_003

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1402

Abstract:

خلاصهسابقه و هدف: دیسمنوره اولیه به قاعدگی دردناک بدون وجود بیماری لگنی اطلاق می شود .پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی شیوع و شدت دیسمنوره اولیه بر حسب تیپ شخصیتی در دختران دبیرستان های شهرستان رفسنجان در سال ۱۳۸۰ انجام شده است.مواد و روش ها: نمونه های مورد مطالعه ۳۸۰ دختر دبیرستانی با سن ۱۸۱۴سال بود، که انتخاب آن ها با روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی صورت گرفت. پژوهشگران با ارایه پرسش نامه (شامل مشخصات فردی و مشخصات سیکل قاعدگی براساس تقسیم بندی ساندل و هم چنین پرسش نامه تیپ شخصیتی بورتنر) و توجیه دانش آموزان اقدام به جمع آوری اطلاعات نمودند. اطلاعات پس از جمع آوری به وسیله نرم افزار spss و از طریق آزمون مجذور کای مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که شیوع دیسمنوره در دختران دبیرستانی ۵/۸۵ % می باشد و از نظر تیپ شخصیتی ۳/۶۳% نمونه ها تیپA و ۷/۳۶% آن ها تیپ B بودند. آزمون آماری نشان داد که بین دیسمنوره اولیه و تیپ شخصیتی رابطه معنی داری وجود دارد (۰۰۱/۰ p<)، بدین معنی که در افراد با تیپ شخصیتی  A هم شیوع و هم شدت دیسمنوره اولیه بیشتر بوده است.نتیجه گیری: در صورت تائید نتایج این مطالعه توسط پژوهش های تحلیلی، شاید بتوان بیان کرد که بین تیپ شخصیتی A و دیسمنوره ارتباط وجود دارد. واژه های کلیدی: دیسمنوره، تیپ شخصیتی، رفسنجان، دختران دبیرستانی

Keywords: