تاثیر تمرین قدرتی بر سطوح سرمی عامل نکروز تومور-آلفا، پروتئین واکنشگر C، قدرت عضلانی و عملکرد قلبی-تنفسی در دختران نوجوان غیرفعال

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RUMS-14-2_002

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1402

Abstract:

چکیده زمینه و هدف: نقش محافظتی تمرین بدنی منظم در برابر بیماری های مزمن متابولیکی و قلبی-تنفسی به اثرات ضد التهابی آن نسبت داده شده است. تاثیر تمرین قدرتی بر شاخص های التهابی نوجوانان کمتر تحت مطالعه قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرین قدرتی بر سطوح سرمی TNF-α، CRP، قدرت عضلانی و عملکرد قلبی-تنفسی در دختران نوجوان غیرفعال بود. مواد و روش ها: در یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده، ۲۴ نفر از دختران نوجوان غیرفعال به طور تصادفی به دو گروه تمرین (۱۲=n) و کنترل (۱۲=n) تقسیم شدند. ویژگی های عمومی آزمودنی ها و سطوح سرمی شاخص های التهابی پروتئین واکنشگر C (CRP) و عامل نکروز تومور-آلفا (TNF-α) قبل، پس از هفته چهارم و پس از هفته هشتم دوره تمرین اندازه گیری شد. دستورالعمل تمرین قدرتی شامل هشت هفته تمرین با وزنه بود. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دو عاملی با اندازه گیری های مکرر تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: آزمون تحلیل واریانس برای وزن (۰۸۹/۰=p)، نمایه توده بدن (۰۹۳/۰=p)، درصد چربی بدن (۱۴۲/۰=p) و غلظت های سرمی CRP (۱۵۴/۰=p) و TNF-α (۲۸۷/۰=p) معنی دار نبود و مقادیر این متغیرها پس از دوره تمرین تغییری نکرد. اثرات درون گروهی، بین گروهی و تعاملی برای متغیرهای پرس سینه (به ترتیب ۰۴۷/۰=p، ۰۲۳/۰=p، ۰۱۶/۰=p)، نیم اسکات (به ترتیب ۰۱۱/۰=p، ۰۳۷/۰=p، ۰۴۹/۰=p) و VO۲ max (به ترتیب ۰۳۰/۰=p، ۰۳۱/۰=p، ۰۴۲/۰=p) معنی دار بود و مقادیر این متغیرها در پایان هفته چهارم و به میزان بیشتری در پایان هفته هشتم دوره تمرین افزایش یافت. نتیجه گیری: سطوح در گردش شاخص های التهابی در دختران نوجوان غیرفعال به دنبال تمرین قدرتی (چهار و هشت هفته) تغییر نکرد که این احتمالا به دلیل عدم تاثیر بر وزن و درصد چربی بدن بود. با این وجود، اجرای تمرین قدرتی جهت بهبود قدرت عضلانی و عملکرد قلبی- تنفسی برای این افراد توصیه می شود. واژه های کلیدی: تمرین قدرتی، عامل نکروز تومور-آلفا، پروتئین واکنشگر C، دختران، نوجوان، غیرفعال

Authors

ویان وثوقی بانه

Exercise Physiology Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

فتاح مرادی

Physical Education and Sport Sciences Department, Saghez Branch, Islamic Azad University, Saghez, Iran

حمید آقاعلی نژاد

Exercise Physiology Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

مقصود پیری

Exercise Physiology Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran