ویژگی های مدرس بالینی اثربخش از دیدگاه دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJNIU-28-95_005

تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1402

Abstract:

چکیده زمینه و هدف: دانشجویان رشته پرستاری مهارت های فردی، حرفه ای و بالینی را از طریق آموزش بالینی دریافت می کنند. با توجه به اینکه هرگونه ضعف و کمبودی در این رابطه موجب کاهش کارآیی دانش آموختگان این رشته خواهد شد، بنابراین نقش مربیان بالینی و کیفیت عمل آنها یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در آموزش بالینی به شمار می رود. لذا هدف این مطالعه بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری در مورد ویژگی های  یک مدرس بالینی اثربخش بود. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی می باشد که در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۱۳۹۲ اجرا شد. در این تحقیق ۱۱۵ دانشجوی رشته پرستاری که در زمان اجرای پژوهش در حال گذراندن واحدهای کارآموزی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بودند به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای بود که روایی صوری و محتوای آن با استفاده از نظرات صاحب نظران آموزش پزشکی و پرستاری؛ و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (۸۷/۰) تایید شده بود. این پرسشنامه در دو بخش به بررسی خصوصیات شخصیتی و دموگرافیک دانشجویان شرکت کننده و ویژگی های یک مدرس بالینی اثربخش می پرداخت. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ انجام شد. از آزمون های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی ( تحلیل خوشه ای) برای آنالیز داده ها استفاده شد. یافته ها: بیشترین میانگین ویژگی های یک مدرس بالینی اثربخش، به ترتیب مربوط به ویژگی های ظاهر آراسته داشتن (۴۰/۱±۸۸/۸)، احترام به همکاران (۴۰/۱±۴۲/۸)، احترام به بیماران (۹۰/۱±۴۰/۸)، احترام به دانشجویان (۴۰/۲±۳۴/۸)، خوش اخلاقی (۳۰/۲±۲۷/۸) و حرفه ای نگر بودن (۶۰/۱±۲۶/۸) بود. بر اساس نتایج آزمون تحلیل خوشه ای خصوصیات مدرس بالینی اثربخش در قالب دو دسته ویژگی های فردی و مهارت های آموزش بالینی ارائه گردید. نتیجه گیری کلی: ویژگی های فردی و مهارت های آموزش بالینی اساتید نقش مهمی در آموزش دانشجویان پرستاری دارد. لذا توجه به این ویژگی ها در هنگام آموزش می تواند موجب افزایش کارایی دانشجویان پرستاری و ارتقای نظام آموزش عالی شود.

Authors

امین بیگ زاده

PhD candidate in Medical Education, Health Services Management Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

معصومه رحیمی

PhD candidate in Medical Education, Department of Medical Education, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

مرضیه لشکری

Master of Health Services Management, Health Services Management Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

علی اکبر حقدوست

Professor of Epidemiology, Research Center for Modeling in Health, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

سید مصطفی سید عسکری

Bachelor of Health Services Management, Shafa Clinical Research Committee, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran ( Corresponding author). Tel: +۹۸۳۴۳۱۲۱۷۳۱۵ Email: mmaskari۱۴۲@yahoo.com

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Saki M, Gholami M, Jariani M, Asti P. [The Study ...
 • Wong J, Wong S. Towards effective clinical teaching in nursing. ...
 • Okoronkwo IL, Onyia-Pat J-L, Agbo M-AE, Okpala PU, Ndu AC. ...
 • Sanatkhani M, Molla Z, Akbari M. [Evaluation of the students' ...
 • Azemian A. [The standards of professionalism in nursing: the nursing ...
 • Vallant S, Neville S. The Relationships between Student Nurse and ...
 • Hadizadeh F, Firoozi M, Shamaeyan Razavi N. [Nursing and midwifery ...
 • Salajegheh M, Bahmanbijari B, Shokouhi M, Safipour Afshar A, Beigzadeh ...
 • Gillespie M. Student–teacher connection in clinical nursing education. J Adv ...
 • Pelaez NJ, Gonzalez BL. Sharing science: characteristics of effective scientist-teacher ...
 • Salimi T, Khodayarian M, Rajabioun H, Alimandegari Z, Anticchi M, ...
 • Shokohi M, Haghdost AA, Majdzadeh R, Reiani F. [Identifying the ...
 • Morrison EH, Hitchcock MA, Harthill M, Boker JR, Masunaga H. ...
 • Heshmati-Nabavi F, Vanaki Z. [Professional approach: The key feature of ...
 • Sutkin G, Wagner E, Harris I, Schiffer R. What makes ...
 • Esmaeili M, Haghdoost AA, Beigzadeh A, Bahmanbijari B, Bazrafshan A. ...
 • Wright SM, Carrese JA. Serving as a physician role model ...
 • Haghdoost AA, Shakibi MR. [Medical student and academic staff perceptions ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۱۸۶/۱۴۷۲-۶۹۲۰-۶-۱Brookfield SD. The skillful teacher: on Technique, trust, and Responsiveness ...
 • Beigzadeh A, Shokoohi M, Vali L. [Characteristics of a capable ...
 • Crosby RH, Joy. AMEE Guide No ۲۰: The good teacher ...
 • Vali L, Shokoohi M, Beigzadeh A. [Characteristics of a Capable ...
 • نمایش کامل مراجع