رویکرد نظری برنامه هفتم توسعه: رشد فراگیر و مختصات آن (پیوست نظام نامه)

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1715279
Publish: 6 August 2023
دسته بندی علمی:
View: 60
Pages: 60
Publish Year: 1401

This Research With 60 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

یکی از رموز موفق کشورهای دارای نظام برنامه‌ریزی کارآمد ازجمله هند، چین، ترکیه، مالزی و غیره، قرارگیری برنامه‌ها بر یک رویکرد نظری مشخص است که بتواند مسائل آن کشورها را با وضوح بیشتر بیان کند و راه‌حل مشخص را برای آنها بیابد. فقدان یک رویکرد نظری مشخص در شالوده برنامه‌ها یا تعارض رویکردهای چندگانه در برنامه‌ها، یک مانع بسیار محکم در توفیق برنامه‌های توسعه در کشور بوده است. از این بابت تاکید برنامه هفتم بر هدف آرمانی[۱] پیشرفت اقتصادی توام با عدالت و با مضمون ثبات اقتصادی، رشد فراگیر و دانش‌بنیان مبتنی بر آمایش سرزمین یک گام بزرگ است که می‌تواند همگرایی لازم در برنامه هفتم را تضمین کند.

رویکرد نظری پیشنهادی برنامه هفتم ذیل هدف آرمانی فوق، رویکرد رشد فراگیر[۲] است که چند دلیل بنیادی در پس این پیشنهاد قرار دارد: نخست اینکه، آزمون خود را در کشورهایی که هنوز قائل به برنامه‌ریزی هستند و در این راه موفق بوده‌اند، پس داده است. ازجمله، مبنای اصلی برنامه‌های یازدهم و دوازدهم هند (۲۰۰۷-۲۰۱۷) و یکی از مبناهای استراتژی هند جدید (۲۰۱۸-۲۰۲۲)، یکی از مبناهای برنامه‌های سیزدهم و چهاردهم چین (۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵)، یکی از مبناهای چشم‌انداز ۲۰۲۵ پاکستان؛ و نیز یکی از مبناهای اصلی برنامه اخیر ترکیه (۲۰۱۹-۲۰۲۳) است؛ کشورهایی نوظهور و در حال توسعه که جنس مسائل آنها تقریبا با مسائل ایران مشابه است.[۳] دوم اینکه، فراتحلیل هفتاد سال برنامه‌ریزی توسعه در کشور نشان می‌دهد جهت‌گیری‌های هشت‌گانه استخراج و توصیه شده برای برنامه هفتم در این مطالعه، با رویکرد رشد فراگیر تباین ندارد و اساسا هم‌راستایی معنی‌داری دارد.[۴] سوم اینکه، غربالگری این جهت‌گیری‌ها توسط اسناد فرادست توسعه کشور مانند سند تحول دولت، سند ملی آمایش سرزمین، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، بیانیه گام دوم انقلاب، سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد تحقق رشد فراگیر و پایدار هماهنگ با این اسناد است.[۵]

فهرست مطالب Research

مقدمه. ۱

۱- دلایل بنیادی رویکرد پیشنهادی رشد فراگیر. ۲

۱-۱- تجارب بین‌المللی موفق برنامه‌ریزی توسعه مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر. ۲

۱-۲- هم‌راستایی جهت‌گیری‌های هشت‌گانه پیشنهادی با رویکرد رشد فراگیر. ۴

۱-۳- انطباق مضامین و جهت‌گیری‌های هم‌راستای رشد فراگیر با اسناد فرادستی.. ۵

۲- الزامات و چارچوب‌های انتخاب رشد فراگیر به مثابه مبنای نظری برنامه هفتم. ۸

۲-۱-تعریف رشد فراگیر. ۸

۲-۲- الزامات و چارچوب‌های تحقق رشد فراگیر. ۹

۲-۳- تکوین رویکردهای رشد: گذار از مدل‌های رشد تک‌ساحتی به رویکرد رشد فراگیر. ۱۰

۲-۴- دلالت‌های متنوع رویکرد رشد فراگیر. ۱۲

۲-۵- نسبت رشد فراگیر با نظریات و رویکردهای پایه بدیل برای برنامه هفتم. ۱۳

۲-۶-چرایی انتخاب رویکرد رشد فراگیر. ۱۴

۲-۷-حوزه‌های مهم رویکرد رشد فراگیر. ۱۷

۳- ضرورت انتخاب یک رویکرد نظری پایه در برنامه هفتم و الزامات آن.. ۱۸

منابع.. ۲۰

پیوست‌ ۲۲

پیوست ۱: مضامین و جهت‌گیری‌های پیشنهادی برای برنامه هفتم. ۲۲

پیوست ۲: انطباق مضامین و جهت‌گیری‌های هم‌راستای رشد فراگیر با اسناد فرادستی.. ۲۳

نمایش کامل متن

Authors

سیدرحیم تیموری

مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

الهام وفائی

مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

حانیه علی بیکی علوی

مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری