بررسی خشونت کلامی و توهین در کامنتهای اینستاگرام فارسی زبان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 84

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AZTCONF01_114

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1402

Abstract:

بررسی دشواژهای رایج در هر فرهنگ دغدغه بسیاری از پژوهشگران اجتماعی، زبانشناسی، روانشناسی و غیره می باشد.برای داشتن فضای مناسب و امن در اینترنت همچنین خشونت زدایی از کلام و رفتار اجتماعی بررسی دشواژها وخشونت کلامی ضروری به نظر می رسد. پژوهش پیش رو پیکره ای از توهین و دشنام ها به زبان فارسی در صفحاتاینستاگرام کاربران فارسی زبان می باشد. در این تحقیق علاوه بر گردآوری و طبقه بندی دشواژها به تفکیک کاربرد آنهابین دو گروه زن و مرد نیز اشاره شده است. پالایش کامنتهای حاوی دشواژ از ابتدا با ابزار AntConc و سپس باهدفافزایش پایای به شیوه دستی در اکسل کدگذاری گردید. نوع تحقیق کیفی و در تحلیل داده ها به لحاظ نوع داده ها و ناپارامتریک بودن آن از آزمون کای دو و از نرم افزار SPSS استفاده شد. این پژوهش از بین نظرات دنبال کن +ندگان۳۷ کاربر اینستاگرام به صورت تصادفی گردآوری شده است. دشواژها بر اساس موضوع به ۲۳ گروه تقسیم گردید. بسامدهر دشواژ تعیین و سپس به تفکیک جنسیت و مقایسه کاربرد بین دو گروه پرداخته شد. در نهایت به نظر میرسد باتوجه به نتایج آماری جنسیت در انتخاب دشواژه تاثیرگذار است و تفاوت معناداری میان زن و مرد در انتخاب دشواژهوجود دارد.

Authors

بهناز ضرابی

کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی