بررسی تعارض قوانین در نکاح و طلاق در فقه و حقوق ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 850

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWBCNF07_013

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1402

Abstract:

یکی از موضوعاتی که در تعارض داخلی قوانین مطرح می گردد، مساله قانون حاکم بر نکاح سایرمذاهب اسلامی واقلیتهای دینی است به جهت آن که؛ قاعده مشخصی برای تعیین قانون حاکم برازدواج دختر و پسری با تمایز مذهبی و یادینی، وجود ندارد و همچنین؛ قانونی که شروط ماهوی و شکلی ازدواج غیر هم آتینان و آثار ازدواج آنان را مشخص نماید.تدوین نشده است. بنابراین؛ با استناد نمودن به برخی مقررات و قواعد حل تعارض بین المللی قوانین، می توان صراحتا هرکدام را تابع قواعد و مقررات مذهب و یا دینی که پیرو آن هستند. دانست و مواردی را که قانون گذار به سکوت برگذارنموده است و یا قواعد مشخصی در این زمینه در مذهب و یا دین آنان یافت نمی شود بنابر قواعد عمومی (قانون مدنی) وپا قانون محل تنظیم سند. تطبیق داد. در زمینه فسخ نکاح غیر هم آئینان؛ بند اول ماده واحده، آثار عقد ازدواج غیر همآئینان را تابع مذهبی می داندکه زوج پیرو آن در زمان نکاح بوده است. لذا؛ باید در نظر گرفت که مصداق مورد نظر بهمرحله قبل از ایجاد علقه زوجیت بر می گردد یا به بعد از آن. از این رو؛ قانون صالح بر آن در هر کدام از مراحل متفاوتگرد یده است. اگرمرتبط به مرحله قبل از ایجاد علقه زوجیت باشد قانون حاکم بر آن همانند مرحله انعقاد نکاح غیرهمآئینان خواهد بود.

Keywords:

اقلیت های مذهبی و دینی , تعارض قوانین , احوال شخصیه , قاعده الزام , ازدواج هم آئینان و غیر هم آئینان

Authors

فردین پرمایه

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

وحید زارعی شریف

استادیار گروه حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران