مطالعه تاثیر کارایی بازار و نقدینگی بر ثبات مالی در بورس اوراق بهادر تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 151

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB12_156

تاریخ نمایه سازی: 23 مرداد 1402

Abstract:

طی سالیان اخیر عدم توجه به ثبات مالی با شکست در طرح های اقتصادی و ضررهای مالی و ورشکستگی هایعمده همراه بوده است، به همین سبب، ثبات مالی شاخصی چندوجهی در ارتباط با حفظ و به کارگیری منابع دربهترین شرایط ممکن است. به دست آمدن ثبات مالی یک بنیان ساختاری مهم و تاثیرگذار در دستیابی به اهدافبلندمدت تعیین شده است که کسب آن یک برنامه مدون در دستیابی به آن را طلب می نماید. به همین دلیلشناخت و اثرگذاری مولفه های مربوط به آن بسیار مهم و نیازمند توجه است. بر همین اساس هدف پژوهشحاضر مطالعه تاثیر کارایی و نقدینگی بازار بر ثبات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمیباشد. در این پژوهش، تعداد ۱۴۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قاعده حذفسیستماتیک در قلمرو زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ انتخاب گردیده است. از نظر هدف، کاربردی بوده و با توجه بهماهیت و روش از نوع توصیفی، روش برآورد مدل بر اساس داده های پانل بوده که شامل اطلاعات سری زمانیو داده های گذشته نگر می باشد. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که کارایی بر ثبات مالیشرکت تاثیر معنادار و مثبت دارد و همچنین نقدینگی نیز بر ثبات مالی شرکت تاثیر معنادار و مثبت دارد.

Authors

سلمان زارع

دانشجوی دکتری ، گروه حسابداری ، واحد سیرجان ، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان ، ایران

محمدرضا خضری پورقرائی

دکتری تخصصی حسابداری، استادیارگروه حسابداری،دانشگاه آزاداسلامی واحد سیرجان