تحلیل دلایل عدم اقبال گسترده و راهکارهای افزایش تقاضا برای فضای سبز عمودی در ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 92

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCACS05_0994

تاریخ نمایه سازی: 23 مرداد 1402

Abstract:

در نگارش این مقاله از روش مطالعه ، استخراج اطلاعات از منابع نوشتاری و نیز نظرسنجی و مصاحبه های اختصاصی استفاده شده و دانش و تجربهنگارندگان در طراحی، اجرا و گسترش فضای سبز عمودی در کلانشهرهای ایر ان و پیمایش حرفه ای بخصوص درشهرهای تهران و کرج نیز مورد استفادهقرار گرفته است. دراین مقاله سعی بر این است که پس از اشاره به اهمیت فضای سبز عمودی در توسعه پایدار شهری، همراه ارائه تعریف و عمده ترینمصادیقش که بام و دیوار سبز هستند، دلایل عدم استقبال گسترده از ساخت فضای سبز عمودی شناسایی و معرفی شده و راهکارهایی برای آن ارائهشود. به نظر کارشناسانی که در این تحقیق همکاری نموده اند، نگرانی از هزینه ها و صرفه اقتصادی، نبود تقاضا از سوی کارفرمایان، شناخت ناکافی ازمزایای فضای سبز عمودی و کمبود قوانین و سیاستهای حمایتی و تشویقی از مهم ترین دلایل عدم اقبال گسترده مالکان و دستاندرکاران سازندگانمعرفی شده اند و تغییر رویکرد مدیریت کلان شهری در جهت پایداری توسعه، تصویب قانون و برنامه جامع و یکپارچه گسترش فضای سبز با توجهویژه به فضای سبز عمودی، تشکیل نهاد کارآمد متولی تصمیم گیری، پیگیری، توسعه و نظارت بر اجرای فضای سبز عمودی، استفاده از روشهایمقرون به صرفه و متناسب با شرایط اقلیمی کشور و فرهنگ سازی و برگزاری پویش های اطلاعرسانی در جهت افزایش تقاضای عمومی و نهایتا جلبمشارکت مردمی از راهکارهای اصلی افزایش استفاده از فضای سبز عمودی به عنوان یک راهکار موثر در بهبود شاخص های پایداری توسعه شهری (وروستایی) معرفی شدند.

Authors

مزدک سادات میررمضانی

کارشناس ا رشد سیاست گذاری و مدیریت محیط زیست، دانشگاه واخنیگن هلند

بهناز صفاریان

کارشناس ارشد مهندسی معماری، دانشگاه علاالدوله سمنانی گرمسار