اثر خروج از مرکزیت و مایل بودن باربر رفتار پی نواری قرارگرفته بر روی شیروانی ماسه ای مسلح

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 136

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUPCONF04_010

تاریخ نمایه سازی: 25 مرداد 1402

Abstract:

احداث پی بر روی زمین شیب دار موجب کاهش ظرفیت باربری آن می شود که این وابسته به موقعیت پی و فاصله آن از لبه شیب دارد، در این میان درصورتی که بار دارای خروج از مرکزیت و به صورت مایل وارد شود تاثیر بسزایی بر ظرفیت باربری نهایی پی می گذارد و در توزیع نیرو توسط پی تاثیرگذار است و در این میان در صورت استفاده از سیستم بهسازی می تواند به طور قابل توجهی ظرفیت بار پی ها را تحت تاثیر قرار دهد، با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی اثر خروج از مرکزیت و مایل بودن باربر رفتار پی نواری قرارگرفته بر روی شیروانی ماسه ای مسلح پرداخته شده است، بدین منظور از نرم افزار ۲۰۲۰ ۲D Plaxis استفاده شده است، در این پژوهش ابتدا صحت سنجی با توجه به نتایج آزمایشگاه انجام شده است ، در ادامه با توجه به اهداف این پژوهش بررسی تاثیر مقدار خروج از مرکزیت بار، زاویه بار مایل ترکیب خروج از مرکزیت و بار مایل، تاثیر فاصله پی دارای خروج از مرکزیت و بار مایل از لبه شیروانی، عمق بین لایه های ژئوگرید است که با توجه به بررسی های انجام شده نتایج نشان می دهد با افزایش نسبت فاصله از لبه شیروانی به عرض پی ظرفیت باربری پی تحت بار خروج از مرکزیت و بار مایل افزایش همراه بوده است و تغییر نسبت فاصله خروج از مرکزیت به عرض پی به طور میانگین ۲۸.۵ درصد و تغییر زاویه بار مایل به طور میانگین ۵۷.۲۸ درصد در کاهش ظرفیت باربری موثر است.

Keywords:

خروج از مرکزیت - مایل بودن بار- پی نواری- قرارگرفته شیروانی ماسه ای- مسلح

Authors

عرفان نادری

گروه عمران-واحدنورآبادممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی

رضا انصاری

گروه عمران-واحدنورآبادممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی

محسن غلامی

گروه عمران-واحدنورآبادممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی