تعیین نمایه سیری ماست کم چرب در مقایسه با نان سفید

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 114

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GOUMS-20-2_010

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1402

Abstract:

زمینه و هدف : چاقی یک مشکل عمده بهداشت عمومی در جهان محسوب می شود. شیوع و شدت چاقی در سال های اخیر افزایش یافته است. سیری به عنوان سرکوب دریافت بیشتر غذا پس از تمام شدن خوردن تعریف شده است. نمایه سیری (Satiety Index: SI) یک ابزار برای اندازه گیری توانایی غذاها برای ارضای گرسنگی و منعکس کننده مقدار کل پری ایجاد شده توسط مقداری از غذاهای آزمودنی به مدت بیش از دو ساعت (سیری کوتاه مدت) است. این مطالعه به منظور تعیین نمایه سیری ماست کم چرب در مقایسه با نان سفید در بزرگسالان سالم با نمایه توده بدنی طبیعی انجام گردید. روش بررسی : این مطالعه شبه تجربی روی ۳۰ فرد سالم با نمایه توده بدنی طبیعی در محدوده سنی ۱۸ تا ۵۳ سال طی دو روز متوالی انجام شد. در روز اول هر فرد ۹۰ گرم نان سفید و در روز دوم ۵۲۶ گرم ماست کم چرب (۱.۵%) در مدت ۱۵ دقیقه مصرف نمود. مقدار سیرکنندگی نان سفید و ماست کم چرب بر اساس مقیاس VAS و LIKERT سنجیده شد. آلفای کرونباخ برای سیر کنندگی نان سفید ۰.۸۹ و برای ماست کم چرب ۰.۹۴۷ محاسبه گردید. یافته ها : نمایه سیری ماست کم چرب ۱.۴۶±۱۳۶.۶۶ درصد در مقایسه با نان سفید (با نمایه سیری ۱۰۰) تعیین شد. میزان تغییرات سیرکنندگی ماست کم چرب و نان سفید ۱۲۰ دقیقه بعد از مصرف آنها، به نسبت لحظه شروع براساس مقیاس VAS معنی دار نبود؛ ولی براساس مقیاس LIKERT میزان سیرکنندگی برای ماست کم چرب (تغییرات ۰.۴۳±۱.۶۰) افزایش معنی داری داشت (P<۰.۰۵). نتیجه گیری : در جمعیت بزرگسال با وزن طبیعی نمایه سیری ماست کم چرب نسبت به نان سفید نشان دهنده سیرکنندگی بیشتر ماست کم چرب نسبت به نان سفید است.

Authors

زینب غلامی

M.Sc in Nutrition, Food Security Research Center, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

سیدمرتضی صفوی

Associate Professor, Food Security Research Center, Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. safavimorteza@nutr.mui.ac.ir

پروانه صانعی

Ph.D in Nutrition, Food Security Research Center, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

آوات فیضی

Professor, Endocrine and Metabolism Research Center, Integrative Functional Gastroenterology Research Center, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

پیمان ادیبی

Professor, Integrative Functional Gastroenterology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran