اثر ۱۲ هفته فعالیت ورزشی بر تغییرات ظرفیت هوازی و گلوکز خون مردان چاق

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 105

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GOUMS-17-2_008

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1402

Abstract:

زمینه و هدف : مکانیسم های مولکولی ارتباط بین ظرفیت هوازی و سطوح گلوکز خون به طور کامل مشخص نیست. این مطالعه به منظور تعیین اثر ۱۲ هفته فعالیت ورزشی بر تغییرات ظرفیت هوازی و گلوکز خون مردان چاق انجام شد. روش بررسی : در این مطالعه شبه تجربی ۳۲ مرد چاق بزرگسال به صورت غیرتصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. شاخص های آنتروپومتریکی، غلظت گلوکز سرم، انسولین ناشتا، ضربان قلب در وضعیت استراحت و ظرفیت هوازی به عنوان مشخصه های آمادگی قلبی- عروقی در شرایط قبل و بعد از ۱۲ هفته تمرین ورزشی هوازی و بی تمرینی به ترتیب در گروه های کنترل و مداخله اندازه گیری شد. از مقادیر انسولین و گلوکز ناشتا برای محاسبه عملکرد سلول های بتا استفاده گردید. یافته ها : برنامه تمرینات هوازی طولانی مدت سبب کاهش آماری معنی دار گلوکز ناشتا، شاخص های آنتروپومتریکی، افزایش ظرفیت هوازی و عملکرد سلول های بتا در گروه مداخله منجر شد (P<۰.۰۵). ارتباط آماری معنی داری بین تغییرات در ظرفیت هوازی با تغییرات عملکرد سلول های بتا و گلوکز خون مشاهده شد (P<۰.۰۵) و ارتباط بین آنها مستقل از تغییرات در شاخص توده بدن بود. تغییرات در سطح انسولین سرم در پاسخ به برنامه تمرینی معنی دار نبود. برنامه تمرینی همچنین به کاهش معنی دار نمایه توده بدنی منجر شد (P<۰.۰۵). نتیجه گیری : افزایش ظرفیت هوازی یا آمادگی قلبی - عروقی به واسطه فعالیت ورزشی به بهبود سطح گلوکز ناشتای خون در افراد چاق در اثر کاهش توده بدن منجر می شود.

Authors

مجتبی ایزدی

Academic Instructor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran

مسعود حاج رسولی

Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran

فاطمه کیانی

Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran

داوود خورشیدی

Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran

حسین دوعلی

Academic Instructor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran