پاسخ غلظت MDA و CAT, SOD و GPX به تاثیر همزمان فعالیت تمرینی منظم و ویتامین D در رت های نر قرارگرفته در معرض آب اکسیژنه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 112

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTBCNF07_053

تاریخ نمایه سازی: 28 مرداد 1402

Abstract:

بیشتر تحقیقات، اثر تمرینات سرعتی، شدید و کوتاه مدت را بر آنزیم های آنتی اکسیدانی بررسی کرده اند و اثر تمریناتاستقامتی با شدت متوسط، احتیاج به تحقیقات بیشتری دارد . از این رو در این تحقیق، اثر تمرین استقامتی بر میزانفعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی سویراکسید دیسموتاز (SOD) . کاتالاز (CAT) وگلوتاتیون پراکسیداز (GPX) بافتقلبی موش های نر ویستار بررسی شد. ۶۰ سر رت نر بالغ از نژاد ویستار با وزن ۲۲۰±۲۰ گرم و ۱۰-۸ هفته ای به طورتصادفی به ۱۰ گروه n=۶ مطابق با مداخلات استرس. ویتامین D و فعالیت تمرینی منظم، شامل گروه شاهد،آب اکسیزنه (H۲۰۲(H؛ آب اکسیزنه دو برابر (۲H۲۰۲(۲H، آب اکسیزنه + ویتامین دی (HD), آب اکسیزنه دوبرابر +ویتامین دی (HDE)، آب اکسیژنه دوبرابر + تمرین + ویتامین دی (۲HDE) و نهایتا دی متیل سولفوکساید +سالین (DMSO) تقسیم و به مدت ۸ هفته تحت پروتکل مداخله قرار گرفتند سپس غلظت آنزیم های آنتی اکسیدانی دربافت قلب اندازه گیری و با استفاده از تجزیه وتحلیل واریانس سه طرفه تحلیل شد . سطح معنی داری برابر ۰.۰۵ در نظرگرفته شد . یافته ها نشان داد که تمرین باعث افزایش SOD و GPX شد اما افزایش کاتالاز معنادار نبود همچنین تعاملتمرین با ویتامین D نیز باعث افزایش آنزیم های آنتی اکسیدانی شد ولی در گروه هایی که تمرین و مکمل نداشتند اینآنزیم ها افزایش پیدا نکرد ولی غلظت مالون دی آلدئید MDA در این گروه ها افزایش یافت . در رابطه با مصرف دوزهایمختلف H۲۰۲ در مقایسه با گروه تمرین و D به تنهایی و یا گروه کنترل نشان داده شد که ترکیب تمرین استقامتی و Dباعث افزایش معنادار و خیلی بیشتری در فعالیت آنزیم های SOD و GPX می شود.

Authors

مسعود عزیزآبادی

گروه ترببت بدنی وعلوم ورزشی .واحدبم .دانشگاه ازاداسلامی .بم .ایران

مهدی پیروز

استادیار گروه تریبت بدنی وعلوم ورزشی، واحدبم، دانشگاه آزاداسلامی بم، ایران

یونس خادمی

استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان کرمان

علی اسماعیلی خوش نژاد

گروه تریبت بدنی وعلوم ورزشی، واحدبم، دانشگاه آزاداسلامی بم، ایران