بررسی همبسته های اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرایش به بی حجابی و بدحجابی(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور ساری)

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 105

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRMZ-8-27_006

تاریخ نمایه سازی: 28 مرداد 1402

Abstract:

در این پژوهش سعی شده تا دلایل اجتماعی و فرهنگی گرایش به بی حجابی یا بدحجابی از سوی دانشجویان دختر مورد بررسی و کندوکاو قرار گیرد. در این مقاله سعی شده از نظریه یا رویکرد گزینش عقلانه، نظریه کنترل اجتماعی هیرشی، نظریه فرصت افتراقی ساترلند، نظریه تنوع گروه های مرجع و بی سازمانی اجتماعی مرتن استفاده شود. فرضیه های پژوهش این گونه مطرح شده که فقدان پایبندی به دین، گرایش به دوستان ناباب، وجود روحیه خودنمایی، گرایش به مدگرایی، فقدان پایبندی به جامعه، گرایش به گروه های مرجع منفی و فقدان روابط خانوادگی دانشجویان در گرایش به بدحجابی آنان موثر است. در این روش از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده و اعتبار و روایی آن تایید شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر رشته های روان شناسی و علوم تربیتی و جامعه شناسی دانشگاه پیام نور مرکز ساری در سال۱۳۹۵به تعداد۲۶۰ نفر بوده است. برای حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۱۵۰دانشجوی دختر دانشگاه نامبرده به صورت تصادفی انتخاب شد. آزمون مورد استفاده در این پژوهش آزمون خی دو بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین فقدان پایبندی به دین، وجود روحیه خودنمایی، فقدان میزان تعهد به جامعه، گرایش به گروه های مرجع منفی و فقدان روابط خانوادگی با گرایش به بدحجابی و بی حجابی رابطه معناداری وجود دارد. در حالیکه بین دوستان ناباب و اهمیت دادن به مدگرایی با گرایش به بدحجابی و بی حجابی آنان رابطه معنی داری وجود نداشته است. در پایان با توجه به نتایج پژوهش راه کارها و پیشنهادهایی متناسب با نتایج پژوهش ارائه شده است.

Authors

داوود ستارزاده

برون سازمانی

الهه پیروز

برون سازمانی